دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، آذر 1398، صفحه 1-112 

مقاله پژوهشی

سنجش اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس هراس اجتماعی

صفحه 1-10

10.22075/jcp.2019.16929.1603

شیما رضیان؛ علی فتحی آشتیانی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ عماد اشرفی