پیش بینی اندیشه پردازی خودکشی براساس صفات پنج عاملی شخصیت با واسطه گری سازوکارهای دفاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روان شناسی عمومی،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

2 نویسنده مسئول : استاد یار، گروه روان شناسی ،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

3 دانشیار،گروه روان شناسی،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،ایران

10.22075/jcp.2019.18792.1737

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی اندیشه‌پردازی خودکشی براساس صفات پنج عاملی شخصیت با واسطه‌گری سازوکارهای دفاعی بود.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام شهروندان ساکن در شهر کرج در زمستان سال 1397 بود که از میان آن‌ها به روش نمونه‌برداری تصادفی دو مرحله‌ای و داوطلبانه  550 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی نئو؛ پرسشنامه سازوکارهای دفاعی-40 آندروز، سینگ و بوند؛ پرسشنامه اندیشه‌پردازی خودکشی بک  بود. جهت تحلیل داده‌ها از روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر ضریب مسیر غیرمستقیم بین صفت روان‌رنجورخویی با اندیشه‌پردازی خودکشی مثبت ومعنادار بود (0/001=P) همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم بین صفت وظیفه‌شناسی و اندیشه‌پردازی خودکشی منفی ومعنادار بود (0/001=P)
نتیجه‌گیری: عواطفی نظیر احساس گناه که از تعارض‌های ناهشیار و خودسرزنش‌گری در شخصیت‌های روان‌رنجور ناشی می‌شوند و ناتوانی در به تأخیر انداختن ارضای خواسته‌ها و تکانه‌ها در شخصیت‌هایی که از وظیفه‌شناسی بالایی برخوردار نیستند موجب متوسل شدن شخص به سازوکارهای دفاعی مختلف و اجتناب ازعواطف ناخوشایند درونی و درگیر شدن در اندیشه‌پردازی خودکشی می‌شود. به مسئولین، بالینگران و درمانگران پیشنهاد می‌شود، آموزش‌های همگانی را ترتیب دهند که آن دسته از سازوکارهای دفاعی را در افراد هدف قرار می‌دهند که به هنگام تخطی‌گری موجب اندیشه‌پردازی خودکشی می-شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of suicidal thoughts based on the five-factor personality traits with the mediatory of defense mechanisms

نویسندگان [English]

 • Roya Aftab 1
 • Hamed Bermas 2
 • Khadijeh Abolmaali Alhoseyni 3
1 Teacher, Islamic Azad University, Karaj Branch
2 Islamic Azad University, Karaj Branch
3 Islamic Azad University, Roodehen Branch
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to prediction suicidal thoughts based on the five-factor personality traits with the mediatory of defense mechanisms. Method: The research method was descriptive-correlational, and the statistical population of the study consisted of all citizens living in Karaj in the winter of 2018, among whom using two-step random and voluntary sampling 550 people were selected. The tools study included NEO Five-Factor Inventory ; Defense Style Questionnaire-40 Beck Scale for Suicide Ideation . For data analysis, structural equation modeling was used. Results: In the present study, the indirect path coefficient between neuroticism trait with suicidal thoughts was positive and significant( P=0.001). Also, the indirect path coefficient between conscientiousness trait with suicidal thoughts was negative and significant ( P=0.001). Conclusion: Affects like shame and guilt feelings that arise from unconscious conflicts and self-blame in neuroticism personalities and the inability to delay the satisfaction of the person's wishes and impulses in those who lack a high level of conscientiousness can lead to relying on different defense mechanisms and avoid unpleasant internal emotions and engage in suicidal thoughts. It is suggested to authorities, clinicians, and therapists arrange general education that targets those types of defense mechanisms in target individuals who when violated, have suicidal thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • conscientiousness
 • defense mechanisms
 • Neuroticism
 • Personality Traits
 • suicidal thoughts

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 03 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1398
 • تاریخ پذیرش: 04 آذر 1398