مقایسه عملکرد شناختی بیماران اسکیزوفرنی و وسواسی جبری بر اساس آزمون هوشی وکسلر بزرگسالان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول :گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد گرمسار،گرمسار،ایران

2 استادیار،گروه مشاوره دانشگاه آزاد خمین،خمین،ایران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد خمین ،خمین،ایران

4 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد خمین،خمین،ایران

10.22075/jcp.2019.18657.1726

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و وسواسی-جبری سازمان بهزیستی و مقایسه آنان در خرده مقیاس های عملی و کلامی آزمون هوشی وکسلر بزرگسالان بود.
روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ی و نمونه آماری شامل 24 آزمودنی در  سال 1397 از مراکز بهزیستی شهر اراک و خمین بود که  به روش نمونه گیری در دسترس و در دو گروه اسکیزوفرنیا(12نفر) و افراد وسواسی جبری(12) انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از آزمون هوشی وکسلر بزرگسالان ارزیابی شدند.
یافته ­ها: تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و وسواسی-جبری درهوشبهر و خرده مقیاس های کلامی و عملی به ترتیب از 100 به عنوان میانگین هوش کلامی و  عملی  و 10 به عنوان میانگین خرده مقیاس ها پایین تر بود. میانگین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا نیز بطور معنادار پایین تر از مبتلایان به اختلال وسواسی-جبری بود.
نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیماران اسکیزوفرن در مقایسه با بیماران وسواسی-جبری در همه خرده مقیاس های کلامی و عملی، عملکرد شناختی پایین تری داشتند. اختلاف میانگین در خرده آزمون های عملی بارزتر از خرده مقیاس های کلامی بود. این نتیجه به بیماران تحت پوشش سازمان بهزیستی قابل تعمیم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Cognitive Performance in Schizophrenic and Obsessive-Compulsive Patients based on WAIS-R Intelligence Test

نویسندگان [English]

 • khalil ghaffari 1
 • hossein davoodi 2
 • azam moradi 3
 • atena abdoli 4
1 Assistance profoser azad university
2 Azad university
3 student
4 student
چکیده [English]

Abstract
Introduction:  The purpose of this research was to examine the cognitive performance in schizophrenic and obsessive-compulsive patients based on WAIS-R   and to compare them in verbal and practical intelligence of the test.
Method:  An expose-facto design was applied in which 24 subjects (12 from each group) were selected with convenience sampling method in 2018 in two cities of Arak and Khomein. The participants of both group were assessed using WAIS-R. The data was analyzed by one smple t-test and MANOVA statistical analysis.
Results:  Results were shown significantly difference for verbal and none-verbal intelligence in obsessive-compulsive and schizophrenia patients regarding the criteria of M=100 and m=10 for every subscales.  Significantly lower means were also observed for schizophrenia patients rather than OCD patients.
Conclusion:  These results indicated lower than normal vebal and none-verbal intelligence in both groups and cognitive performance for patients with schizophrenia compared to the OCD patients was lower as well. The observed differences were more robust in practical subscales   than verbal. These results are generalizable to Behzisti patients.
Keywords:  cognitive performance, schizophrenia, obsessive-compulsive disorder, verbal IQ, none-verbal IQ,Wechsler .
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Cognitive performance
 • Schizophrenia
 • Obsessive Compulsive Disorder
 • verbal IQ
 • none-verbal IQ
 • Wechsler

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 24 آبان 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 آذر 1398