تبیین علائم وسواسی– جبری بر اساس سبک‌های دلبستگی و بیگانگی با نقش میانجی افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال وسواسی – جبری یکی از اختلال‌های شایع روانشناختی است که در نوجوانان و جوانان شیوع نسبتاً بالایی دارد. این اختلال هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری را برای افراد مبتلا و جامعه ایجاد می­کند و بر کارکردهای اجتماعی، تحصیلی و شغلی این افراد تأثیر می­گذارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین علائم وسواسی – جبری براساس سبک‌های دلبستگی و بیگانگی با نقش میانجی افسردگی انجام گرفته است.
روش: روش تحقیق توصیفی - همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال تحصیلی 98-97 بود. نمونه آماری شامل 344 نفر از اعضای جامعه آماری مذکور است این تعداد به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه وسواس فکری - عملی مادزلی، پرسشنامه سبک‌های دلبستگی کولینز و رید، مقیاس روابط موضوعی بل و پرسشنامه افسردگی بک می‌باشند. داده‌ها با استفاده از روش آزمون تحلیل معادلات ساختاری تحلیل شدند. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نرم­افزار SPSS نسخه 20 و نرم­افزار Lisrel نسخه 10.20 استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که اثر مستقیم و غیر مستقیم بیگانگی، سبک ایمن، سبک دوسوگرا و افسردگی بر علائم وسواس تأیید می‌شود. جهت تأثیر بیگانگی مثبت و جهت تأثیر سبک ایمن منفی و جهت اثر سبک دوسوگرا مثبت و جهت رابطه افسردگی مثبت است. همچنین شاخص­های برازش بدست آمده در مجموع نشان از برازش قابل قبول داده‌ها با مدل دارد.
نتیجه­ گیری: از اینیافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت تجارب اولیه مناسب در زمینه دلبستگی می‌توانند از اختلال وسواس در بزرگسالی جلوگیری کند. همچنین امکان ابتلای فردی که دچار بیگانگی است به اختلال وسواس زیاد است و افسردگی بخشی از مکانیسم اثرات این عوامل در بروز وسواس را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Obsessive-compulsive Symptoms based on Attachment Styles and Alienation by Mediating Role of Depression

نویسندگان [English]

  • Zahra Khalifat 1
  • Nader Monirpour 2
1 Islamic Azad University of Qom
2 Qom branch, islamic azad university,qom.iran
چکیده [English]

Introduction: Obsessive-compulsive disorder (OCD) is one of the most common psychological disorders that have a relatively high prevalence in adolescents and young adults. OCD affects people’s social, educational and occupational functions in different ways. In this study, we aimed to explain obsessive-compulsive symptoms based on attachment and alienation styles with the mediating role of depression.
Method: The research method is descriptive-correlational. The statistical population include all students of the Islamic Azad University of Qom Branch in the academic year 1397-98. The sample consisted of 344 subjects of the statistical population. The Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory, Collins and Reed Attachment Styles Questionnaire, Bell's Subject Relationship Scale, and the Beck Depression Inventory were used as measurements of different aspects of our study. The descriptive-correlational is done by structural equation analysis. Data were analyzed by SPSS version 20 and Lisrel version 10.20 software.
Results: The direct and indirect effects of alienation, safe style, ambivalent style and depression on the symptoms of obsession were confirmed. Positive for alienation, negative for safe style, ambivalent for positive, and positive for depression. Also, the obtained fit indices showed an acceptable fit of the data with the model.
Conclusion: It could be concluded that, an appropriate early attachment experiences can prevent obsessive-compulsive disorder in adulthood. Further, the likelihood of obsession disease in persons with alignation  is high and depression is partly explain the mechanism involved in escalation of  obsession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive-compulsive symptoms
  • attachment styles
  • alienation
  • depression
2. Golchin Rod K. Comparison of Brain Self-efficacy Behavioral Systems and Thinking Strategies in People with and without Obsessive-Compulsive Disorder and Their Relationship. Master thesis. Department of General Psychology, University of Guilan. 2015.
3. Bozorg M. Evaluation of distress tolerance, anxiety sensitivity and alexithymia in obsessive-compulsive disorder. M.Sc., Department of General Psychology, Shiraz University. 2015.
4. Qasimzadeh H, Reyes T, Karmaqdiri N, Firouzi Khojast Far R. Meysam A, Nasehi A, et al. Investigating the Impact of the Disturbance of the Role of Obsessive Compulsive Disorder with Symptoms of Depression Symptoms and Symptoms of Depression Symptoms on Sexual Function. Research in Medicine. 2015; 39(4): 195-200. [Persian].
5. Khanjani Z, Ismaili Anamq B, Gholamzadeh M. The role of parenting styles in predicting anxiety thoughts and obsessive-compulsive symptoms of adolescents. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd. 2012; 20(1): 38-9. [Persian].
6. Yarbo J, Mahaffey B, Abramowiz J, Kashdan TB(2013). Recollections of parent-child relationships, attachment insecurity, and obsessive-compulsive beliefs. Pers Individ Dif. 54(3): 355-60.
 
7. Evangelical preacher, Robab. Khanjani, Zeinab and Babapour Kheyreddin, Jalil (2012). Differentiation of major depressive disorder and obsessive-compulsive disorder with the healthy group: the role of personality factors. Urmia Medical Journal, Twenty-third Volume, No. 4, pp. 364- 378.
8. Altintas E, Taskintuna N. Factors Associated with Depression in Obsessive-Compulsive Disorder: A Cross-Sectional Study. Noro Psikiyatr Ars. 2015, 54(2): 346–353.
9. Clark David; Furborn, Christopher Knowledge and Practices of Cognitive Behavioral Therapy. Translated by: Hossein Kaviani. Tehran: Institute of Cognitive Studies. 2001.
10. Houghton K. Cognitive behavioral therapy. Translated by: Habibollah Qasimzadeh Tehran: Arjmand Publications. 2006.
11. Mohammadzadeh A. Dependent Depression with Subgroups of Obsessive Compulsive Disorder in non-clinical samples. 2009. 12(46): 13-50. [Persian]
12. Shaker A, Hemili N. Comparison of attachment styles and transplantation with parents in patients with obsessive-compulsive disorder, general anxiety and depression. Journal of Pars University of Medical Sciences (Jahrom). 2011, 9(3): 20-29. [Persian]
13. Baker C.N, Horger M. Parental childrearing strategies influence self-regulation, socio emotional adjustment, and psychopathology in early adulthood: Evidence from a retrospective cohort study. Personality and Individual Differences. 2012, 52, 800-805.
14. Kochaki Ravandi M, Monirpur N, Arj A. The role of attachment styles, the quality of thematic relations and the power of Ego in predicting irritable bowel syndrome. Two-letter scientific paper Feyz. 2014, 19(3): 231-241. [Persian]
15. Hassanpour m, Aslani F, Goodarzi V. The Effectiveness of Teaching Emotional Skills on Mothers in Reducing Embarrassing Attachment and Behavioral Problems in Elementary School Students in Isfahan. Journal of Research in Behavioral Sciences, 2014, 13(2): 625-630. [Persian]
16. Rezaei AM, Abdollahi M, Akbari Bloodbangan A, Benevolent N. Comparison of attachment styles in the elderly living in a nursing home, Case study: Semnan city. Quarterly Journal of Nursing, Nursing, 2013, 9-21. [Persian]
17. Linley P.A, Joseph S. Positive change following trauma and adversity: A review. J Trauma Stress. 2004, 17, 11-21
18. Messengers, Fatima. Freeware, Parviz. Farahani, Hojatollah and Ghorbani, Nima. Psychometric properties of the Persian version of Bell's thematic relations scale. Two Quarterly Journal of Clinical Psychology and Personality (Daneshvar Behavior). 2016, 15(2): 204-193. [Persian]
19. Zaki MA. Youth Social Alienation (Case Study: Female and Female Students of Isfahan University). Youth Research, Culture and Society. 2009, 3: 51-25. [Persian]
20. Afshari Z, Rakhshani M. study of mental health related factors among students of zabol University of medical sciences. Journal of psychiatry Neyshabour. 2014, 2(3): 28_36
21. Farahbakhsh S, Gholamrezaee S, Nikpey I. investigations of students mental health in relation to educational factors, journal of mental health principles. 2007, 33(8): 61_66
22. Houghton, Keith et al. (1989). Cognitive behavioral therapy. Translated by: Habibollah Qasimzadeh (2006). Tehran: Arjmand Publications.
23. Mohammadzadeh, Ali (2010). Co-occurrence of depression with subtypes of obsessive-compulsive disorder in nonclinical samples. Article 5, Volume 12, Number 46, Page 13-506.
24. Hooman H. Structural equations using LISREL software. Samt publication. 2005,
25. Giti Shams K, Ismaili Y, Ebrahim Khani N. Amin Monash A. Validity and Reliability of the Persian Version of the Padua Questionnaire (Correctional of the Washington State University) in the Healthy Iranian Students' Population. New Cognitive Science. 2014, 12: 16-1. [Persian]
26. Dadfar, Mahboubeh. The comorbidity of personality disorders in obsessive-compulsive disorder patients and their comparison with normal individuals. Tehran Psychiatric Institute. (1997)
27. Mohammad Ali Pour Z, Rostami M, Ghaem Maghami M. Relationship between attachment styles and high-risk behaviors. Quarterly Journal of Addiction Research. 2010, 4(15): 83-90. [Persian]. [Persian]
28. Bell, M.D. Bell Object Relations and Reality Testing Inventory (BORRTI) manual. Los Angeles: Western Psychological. (1995)
29. orkhan, M. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Expression and Exercise Adjustment of Depressed Women's Life. Scientific-Research Papers. 2016, 13 (3): 164-147.
30. Danay Sij Z, Manshaee GR, Nadi M. Effectiveness of group therapy plan on attachment styles (safe, insecure anxiety and insecure avoidance) and symptoms of patients with obsessive-compulsive disorder. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2018, 25 (3): 181-192. [Persian]
31. Jeffrey Um, Maruyama. Principles of Structural Equation Modeling. Samad Rasoolzadeh Aghdam 2010. Tehran. Institute for Cultural and Social Studies.
32. Pakofteh N, Akhlaghi H. Relationship between attachment styles, defense mechanisms and rumination with obsessive beliefs in women in Tehran. The growth of psychology. 2017, 6 (4): 197-216. [Persian]
33. Rickelt E. The relation between depressive and obsessive-compulsive symptoms in obsessive-compulsive disorder: Results from a large, naturalistic follow-up study. Journal of Affective Disorders, 2016, 203:PP 241-247.
34. Rees B. Personality and symptom severity in Obsessive–Compulsive Disorder: The mediating role of depression. Personality and Individual Differences, 2014, 71:92–97 · 
35. Lee SL. The Mediating Role of Depressive Symptom Severity in the Relationship between Obsessive-Compulsive Disorder and Quality of Life. Article (PDF Available) in Asian Social Science. 2014, 11(1):97-102
36. Anholt G E, Aderka I M. The impact of depression on the treatment of obsessive–compulsive disorder: Results from a 5-year follow-up. Journal of Affective Disorders. 2011, 135 (1): 201-207.
37. Briggs ES, Price IR. The relationship between adverse childhood experience and obsessive-compulsive symptoms and beliefs: The role of anxiety, depression, and experiential avoidance. Journal of Anxiety Disorders. 2009, 23(8): 1037-1046.
38. Gross J. Antecedent and response focused emotion regulation: divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of personality and social psychology. 1998, 74, 224-