اثربخشی درمان شفقت محور بر عاطفه مثبت و منفی و امید بیماران مبتلابه اسکلروز چندگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد علوم تحقیقات تهران(اصفهان)، اصفهان، ایران

2 استاد،گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22075/jcp.2020.18595.1724

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف: اسکلروز چندگانه مانند هر بیماری مزمن دیگر اثرات روانشناختی متعددی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شفقت محور بر عاطفه منفی و امید بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه (ام.اس) انجام شد.
مواد و روش کار: این پژوهش نیمه تجربی و از نوع، پیش‌آزمون – پس‌آزمون همراه پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بود. حجم نمونه 24 نفر مراجعه کننده به یکی از کلینیک‌های مغز و اعصاب شهر اصفهان در زمستان 1395 بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هره گروه 12 نفر) گمارده شدند. سپس از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش درمان شفقت محور (گیلبرت، 2009)، قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله‌ای دریافت نکرد و در پایان هر دو گروه مجددا ارزیابی شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه امید (اشنایدر، 1991) و پرسشنامه عاطفه منفی (واتسون، کلارک و تلگن، 1988) بود. داده های پژوهش از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که نمرات امید و عاطفه منفی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در بیماران ام.اس بهبودی معناداری نشان داد (01/0 P≤).
نتیجه گیری: از مداخله درمانی شفقت محور جهت کاهش عاطفه منفی و افزایش امید در بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه (ام.اس) می-توان استفاده نمود.
واژگان کلیدی: درمان شفقت محور، عاطفه منفی، امید، اسکلروز چندگانه (ام.اس).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Compassion Focused Therapy on the Positive/Negative Affect and Hope in Multiple Sclerosis Patients

نویسندگان [English]

  • Hassan Aghaee Khajelangi 1
  • Hamid Taher Neshatdoost 2
  • Mohammad Reza Najafi 3
  • Maede Mazi 1
1 M.A Clinical Psychology, Faculty of Education and Psychology,Islamic Azad University of Sciences & Research Branch, Tehran(Isfahan), Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: As other chronic diseases the Multiple Sclerosis creates a number of harmful psychological effects on patients. The purpose of this research was to investigate the effectiveness of the compassion-focused therapy on positive and negative affect and hope in multiple sclerosis (relapsing remitting) patients.
Method: In a randomized controlled trial design a sample with 24 subjects were selected by available sampling method from a neurology clinic in Isfahan city in the winter 2016, and were randomly placed to experimental and control groups (n= 12). All of the test cases completed the positive and negative questionnaire and hope questionnaire. Then experimental group were treated compassion focused therapy in eight 90 minutes sessions, whereas  no intervention received by control group. Finally both groups were evaluated again. Finall dataset was analyzed by a repeated measure  ANOVA analysis.
Results: Data were shown significantly time effect (pre-test, posttest and the follow-up) ,as well as, time* group interaction effect for positive/negative affect and hope scores. A significant  between subjects effects was also found for these variables. Hence the difference among the average scores  was significant between two groups regardless of time passage.
Conclusion: The compassion focused therapy could be utilized to reduce negative affect and increase positive affect and hope in people who are suffered from multiple sclerosis and this treatment method is reasonable for patients of MS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compassion focused therapy.positive and Negative affect
  • Hope
  • Multiple sclerosis