دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، پاییز 1399 

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی درمان شفقت محور بر عاطفه مثبت و منفی و امید بیماران مبتلابه اسکلروز چندگانه

10.22075/jcp.2020.18595.1724

حسن آقائی خواجه لنگی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدرضا نجفی؛ مائده ماضی


6. پیش بینی تاب آوری بر اساس مزاج با نقش تعدیل‌گری جنسیت

10.22075/jcp.2020.19450.1802

فاطمه زارعی وش؛ محسن فرهادی نژاد؛ عباسعلی رستگار؛ مرتضی مجاهدی