دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، آذر 1399، صفحه 1-101 

مقاله پژوهشی

اثربخشی درمان شفقت محور بر عاطفه مثبت و منفی و امید بیماران مبتلابه اسکلروز چندگانه

صفحه 1-12

10.22075/jcp.2020.18595.1724

حسن آقائی خواجه لنگی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدرضا نجفی؛ مائده ماضی


پیش بینی تاب آوری بر اساس مزاج با نقش تعدیل‌گری جنسیت

صفحه 59-66

10.22075/jcp.2020.19450.1802

فاطمه زارعی وش؛ محسن فرهادی نژاد؛ عباسعلی رستگار؛ مرتضی مجاهدی