پیش‌بینی راهبردهای حل تعارض همسران براساس نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی با واسطه‌گری تنظیم هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد آیت‌ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

10.22075/jcp.2020.19948.1840

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش پیش‌بینی راهبردهای حل تعارض همسران براساس نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی با واسطه‌گری راهبردهای تنظیم هیجانی نشخوار فکری و سرکوب فکر بود.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دانشجویان زن و مرد متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1398 بود که به روش نمونه‌برداری هدفمند 360 نفر از میان آن‌ها انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس‌های راهبردهای تعارضی، نشانه‌های مرزی، سبک‌های پاسخ نشخواری و سرکوب خرس سفید بود. داده‌ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی به صورت مثبت و معنادار راهبردهای تنظیم هیجان نشخوار فکری و سرکوب فکر را پیش‌بینی می‌کنند (879/0=β، 004/0=P). نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی به صورت منفی و معنادار راهبردهای حل تعارض همسران را پیش‌بینی می‌کنند (488/0-=β، 007/0=P). راهبردهای تنظیم هیجان نشخوار فکری و سرکوب فکر به صورت مثبت و معنادار راهبردهای حل تعارض همسران را پیش‌بینی می‌کنند (706/0=β، 005/0=P). نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی به صورت مثبت و معنادار با واسطه‌گری راهبردهای تنظیم هیجانی نشخوار فکری و سرکوب فکر راهبردهای حل تعارض همسران را پیش‌بینی می‌کنند (620/0=β، 005/0=P).
نتیجه‌گیری: سرکوب موفق هیجان‌های ناخوشایند و منفی و افکار و خاطرات مزاحم در کوتاه مدت با استفاده از راهبردهایی مانند حواسپرتی که در پاسخ به نشخوارگری به کار گرفته می‌شود، موجب تضعیف هیجان‌ها و افکار ناخوشایند می‌شود، به استفاده بیش‌تر از بحث و گفت‌گو در خلال تعارض‌های زناشویی می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting spousal conflict resolution strategies based on borderline personality disorder symptoms mediating by emotion regulation

نویسندگان [English]

  • Hosna Karimi 1
  • Sajedeh Koulaeian 2
1 Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Master of General Psychology, Department of Psychology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of the study was to Predicting spouse conflict resolution strategies based on borderline personality disorder symptoms mediating by rumination and thought suppression emotional regulation strategies.
Method: The study design was a descriptive correlational type and the statistical population of this study was included all of the female and male married students of the Islamic Azad University of Karaj in 2019, 360 married students were selected by targeted sampling. Research Tools were Conflict Tactics Scale, Borderline Symptom List, Ruminative Response Scale and White Bear Suppression Inventory. Structural equation modeling was used to analyze the data.
Results: The results of the present study showed that borderline personality disorder symptoms predict positively and significantly rumination and thought suppression emotion regulation strategies (β=0.879, P=0.004). Borderline personality disorder symptoms negatively and significantly predict spousal conflict resolution strategies (β=-0.488, P=0.007). Rumination and thought suppression emotion regulation strategies positively and significantly predict spousal conflict resolution strategies (β=0.706, P=0.005). Borderline personality disorder symptoms positively and significantly predict spousal conflict resolution strategies by mediating rumination and thought suppression emotion regulation strategies (β=0.620, P=0.005).
Conclusion: Successful suppression of unpleasant and negative emotions and disturbing thoughts and memories in the short term by using strategies such as distraction that are used in response to rumination, weakens the emotions and unpleasant thoughts, leading to more use of negotiation during marital conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • borderline
  • Conflict resolution
  • rumination
  • thought suppression