دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، زمستان 1399