اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل -ایران

2 گروه روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی بود.
روش پژوهش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع مورد منفرد A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی 9 تا 12 سال مشهد بودند که به مراکز معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 1395 مراجعه کردند و دو نفر به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیت‌های خط پایه، جلسات 4-8-12-16 مداخله و یک، دو و سه ماه، یک و دو سال بعد از مداخله، به پرسشنامه نشانگان تنیدگی پس از سانحه، مقیاس گزارش والدین از نشانگان تنیدگی پس از سانحه کودکان، پاسخ دادند. درمان به‌صورت انفرادی در 16 جلسه اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده‌های غیر همپوش (PND) انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد درمان به‌طور معناداری منجر به بهبودی و کاهش شدت نشانگان PTSD هم در پایان و هم در مراحل پیگیری شده است.
نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان بیان کرد که این درمان در بهبود PTSD کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی مؤثر است و این کودکان آسیب‌پذیر نیازمند توجه متخصصان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy on Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder in Children with Sexual Abuse Experiences

نویسندگان [English]

  • Sepideh Ghazizadeh 1
  • Ali Mashhadi 2
  • Zahra Tabibi 3
  • Atefeh Soltanifar 4
1 Department of psychology-Faculty of Education and Psychology- Ferdowsi University of Mashhad-Iran
2 Department of psychology, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Department of psychology, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Department of Psychiatry, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: This study aimed to determine the effectiveness of TF-CBT on improving symptoms of PTSD in sexually abused children.
Methods: This quasi-experimental research was a single-subject research design with multiple baselines with follow-up. The statistical population consisted of all children of 9-12 years old, who have been sexually abused that referred to the Center of Clinical Tests of Forensic Medicine in 2016. In this study, sampling was purposeful, and 2 children were selected. The participants in situations of baseline, even sessions of intervention and one, two, three months and one, two years after intervention responded to the child post-traumatic symptom scale, the parent report of post-traumatic symptoms. Sixteen treatment sessions were administrated for each subject. Data analysis by using visual analysis chart, percentage of recovery, Effect size and PND was done.
Results: The results showed that TF-CBT significantly improved symptoms of PTSD in clients at the end and in the process has been followed.
Conclusion: It could be concluded that TF-CBT is effectively improving symptoms of PTSD in sexually abused children and vulnerable children need specialists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-traumatic stress disorder
  • Sexual abuse
  • Trauma-Focused Cognitive Behavioural Therapy