مقایسه اثربخشی درمان مهارت مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان مبتنی برشفقت بر کیفیت روابط بین فردی و معنای زندگی زنان دارای تعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، نیشابور، ایران .

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، قوچان، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور، نیشابور، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه ازاد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

نقش خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی می‌تواند هم در جنبۀ مثبت و هم در جنبۀ منفی بسیار تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان شفقت بر کیفیت روابط بین فردی و معنای زندگی زنان دارای تعارض زناشویی بود.این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان زن متاهل دارای تعارض‌های زناشویی است.نمونه‌ی آماری این پژوهش شامل 45 نفر از این دانشجویان بود که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه (15 نفره)، جایگزین شدند. گروه اول درمان‌ مهارت‌های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و گروه دوم درمان مبتنی برشفقت و گروه سوم به عنوان گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. از پرسشنامه کیفیت روابط پیرز، ساراسون و ساراسون و پرسشنامه معنای زندگی استگر استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد.نتایج نشان داد که هر دو نوع درمان در شاخص کیفیت روابط بین فردی و معنای زندگی اثربخش بوده است. مهارت‌های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در هر دو متغیر کیفیت روابط بین فردی و معنای زندگی نتایج مطلوب‌تری نسبت به شفقت درمانی داشته است ولی اختلاف گروه‌ها معنادار نیست.نتایج حاکی از این است که درمان مهارت‌های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و شفقت‌ورزی در حوزه سلامت روانی خانواده مانند کیفیت روابط بین فردی و معنای زندگی اثربخشی معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of quality of life therapy and compassion-focused therapy in the quality of interpersonal relationships and Meaning in Life of women with marital conflicts.

نویسندگان [English]

  • Shima Araghian 1
  • Hamid Nejat 2
  • Hassan Toozandejani 3
  • Zahra Bagherzadeh Gholmakani 4
1 PhD Student in Psychology, Islamic Azad University of Neishabour, Neishabour, Iran
2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University of Quchan, Quchan, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University of Neishabour, Neishabour, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology, Neishabour Free University, Neishabour, Iran
چکیده [English]

The role of family as the smallest social unit can be highly effective both in positive aspect,, and in the negative aspect . The present study aims to compare the effectiveness of quality of life therapy and compassion-focused therapy in the quality of interpersonal relationships and meaning in life in women with marital conflicts. This study is a ‎semi-experimental ‎research with a pretest-‎posttest and follow-‎up ‎control group design. The statistical population comprised all married female students with marital conflicts. The sample included 45 of students who were selected by convenience sampling and were randomly assigned into three groups of 15 people. The first group received quality of life therapy; the second group < br /> underwent compassion-focused therapy and the third group was placed on the waiting list as the control group. For data collection, Pierce, Sarason, and Sarason Quality of Relationships Inventory (QRI) and Steger Meaning in Life Questionnaire (MLQ)‎ were used. For data analysis, repeated measures analysis of variance was applied. The results demonstrated that both types of treatment have been effective in the quality of interpersonal relationships and meaning in life. Quality of life skills have had better results in the two variables of the quality of interpersonal relationships and meaning in life compared to compassion-focused therapy, but the difference between the groups is not significant.The results indicate that the therapies based on the quality of life and compassion in the field of family mental health have a significant effect on the quality of interpersonal relationships and meaning in life

کلیدواژه‌ها [English]

  • compassion.Quality of life
  • meaning in life
  • marital conflict