اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حافظه‌کاری و حل‌مساله در نمونه‌های غیر‌بالینی اضطراب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی شناختی،دانشگاه سمنان،سمنان ٍایران

2 استادیارگروه روان شناسی،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران

3 استادیار گروه آمار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب به عنوان یک مشکل شایع در جمعیت عمومی شناخته می‌شود. هدف پژوهش‌ حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حافظه‌کاری و حل‌مساله بود.
روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه ‌آماری شامل دانشجویان 20 تا 30 ساله شهر تهران بود که از بین آنها به صورت نمونه‌گیری در دسترس 26 نفر بر اساس ملاک‌های ورود و خروج انتخاب و به گروه‌های آزمایش و گواه به صورت تصادفی، گمارش شد. گروه‌ها قبل و بعد از اجرای مداخله و در مرحله پیگیری با ابزارهای نسخه کامپیوتری برج لندن، فراخنای ارقام رو‌به جلو، رو‌به عقب و توالی حروف و ارقام، و پرسش‌نامه اضطراب بک، مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که بین گروه ‌آزمایش و کنترل در مرحله پس‌آزمون و پیگیری در حافظه‌کاری و اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد. در مورد متغیر حل‌مساله در شاخص‌های زمان‌آزمایش‌، زمان‌کل‌، تعداد‌خطا و نتیجه، تفاوت بین دو گروه معنادار‌شد اما در مورد زمان‌تاخیری حل‌مساله بین دو گروه تفاوت معنا‌دار نبود.
نتیجه: با توجه به یافته‌های پژوهش آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با کاهش اضطراب می‌تواند باعث بهبود ظرفیت حافظه کاری و مولفه‌های حل‌مساله به جز مولفه زمان تاخیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness-based cognitive therapy on Working memory and Problem-solving in sub-clinical anxiety sample

نویسندگان [English]

  • Aida Ayazi 1
  • parviz sabahi 2
  • Parviz. Malekzadeh 3
1 M.S of Cognitive Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, of Statistics, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Anxiety is known as a common problem in the general population. The‌ aim of this study was to investigate the effect of Mindfulness-based cognitive therapy on working memory and problem solving along with reducing anxiety.
Methods: The research design was semi-experimental with pre-test-post-test and experimental and control group. The study population included all students between 20 and 30 years old in Tehran, from which 26 people were selected based on inclusion and exclusion criteria and randomly assigned them to experimental and control groups. Subjects in each group were tested before and after the intervention (8 sessions of MBCT) and in the follow-up phase (3 months) with the tools of the Tower of London (computer -based), forward-backward digit span and letter number sequencing test, Beck's anxiety questionnaire.
Results: results of MANCOVA showed that the experimental group was significantly different from the control group in the post-test and follow-up stages in working memory and anxiety. There was a significant difference between the two groups in the case of the problem solving in the indicators of trial time, total time, number of errors and the number of correct trials, but in the case of the planning time the difference was not significant.
Conclusion: according to the findings of this study, MBCT training through anxiety reduction can improve working memory capacity and problem solving components except the planning time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-based Cognitive Therapy
  • Working Memory
  • problem solving
  • executive function
  • Anxiety