اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با مفهوم‌بندی طرحواره‌ای، و زوج درمانی گاتمن بر آزار عاطفی: یک مطالعه ی مقایسه ای بر روابط زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان، ایران

چکیده


مقدمه: یکی از رنج‌های مربوط به تعاملات زوجین، آزار عاطفی است که با مشکلات روانی همراه است. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (با استفاده از مفهوم‌بندی طرحواره‌ای) و زوج درمانی گاتمن بر آزار عاطفی در روابط زوجین بود.
روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام زوج‌هایی بودکه در بهار 1398 به مرکز مشاوره رازی در شهر کرج مراجعه کردند. با روش نمونه‌گیری در دسترس، 30 زوج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 10 زوج) گمارده شدند. شرکت­کنندگان در هر سه گروه، با استفاده از مقیاس آزار عاطفی در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری ارزیابی شدند.
یافته­ ها: نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد که بین میانگین نمره‌های دو گروه در مراحل پس‌آزمون و پیگیری، تفاوت معنادار وجود دارد. زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با استفاده از مفهوم‌بندی طرحواره‌ای همه مؤلفه‌های آزار عاطفی را (0.01>p)  کاهش داد. زوج درمانی گاتمن نیز مؤلفه‌های آزار کلامی/  انتقاد) (0.01>p)  و مؤلفه‌های غفلت/ کناره‌گیری و سلطه‌گری را در سطح (0.01>p) کاهش داد. تفاوت اثر دو روش درمانی بر هیچ یک از مؤلفه‌های آزار عاطفی معنادار نبود.
نتیجه­ گیری: هر دو روش درمانی اثربخش بوده‌اند و می‌توان از آنها برای کاهش آزار عاطفی زوجین استفاده کرد.
 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Based Couple Therapy using Schema Conceptualization & Gottman’s Couple Therapy on Emotional Abuse: a comparison study on couples relationships

نویسندگان [English]

  • Feizollah Alipanah 1
  • Ahmad Karbalae Mohammad Meygooni 2
  • Hossein Rezabakhsh 3
  • Sadegh Taghiloo 4
1 PhD student in General Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Astara Branch, Islamic Azad University, Guilan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction:  Emotional abuse as a suffer related to couples' interactions is associated with psychological problems. The aim of this study was to compare the effectiveness of  acceptance and commitment  based couple therapy using schema conceptualization, and Guttman couple therapy on emotional abuse in couples' relationships.
Method: This study was a semi-experimental study with a pretest-posttest design and follow-up with a control group.The statistical population included all couples who referred to Razi Counseling Center in Karaj in the spring 2019. Using available sampling method 30 couples were selected and randomly placed to two experimental groups and one control group (10 couples for each group). Participants in all three groups were assessed using the emotional abuse at pre-test, post-test and follow up stages.
Results: The results of mixed analysis of variance showed significant difference between the mean scores for two groups in the post-test and follow-up stages. The acceptance and commitment  based couple therapy using schematic conceptualization reduced all components of emotional abuse (p < 0.001). The Gottman couple therapy reduced the components of verbal abuse/criticism (p < 0.05), neglect/withdrawal and domination (p < 0.001) as well. No significant difference observed for two therapies effects on components of emotional abuse.
Conclusion: Both treatments were effective and can be used to reduce a couple's emotional abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional abuse
  • Treatment based on acceptance and commitment
  • Gottman couple therapy
  • schematic conceptualization