بررسی ویژگی های روانسنجی سنجۀ اضطراب کودکان و نوجوانان بر اساس DSM-5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سنجۀ اضطراب کودکان و نوجوانان - 5-DSM بود. روش: 400 نفر به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای شامل کودکان و نوجوانان گسترۀ سنی 8 تا 15 سال مشغول به تحصیل در یکی از مدارس دولتی شهر ارومیه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های 5- YAM، حساسیت اضطرابی ریس و همکاران (198۶)، مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (SCAS) پاسخ دادند. داده‌ها با آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و نرم‌افزارهایspss و لیزرل تحلیل شدند. یافته‌ها: ضریب همبستگی مؤلفه‌های 5- YAM با مؤلفه‌های دیگر پرسشنامه‌ها روایی ملاکی همزمان مطلوبی نشان داد. آلفای کرونباخ این مقیاس (89/0) و دامنۀ مقادیر ضرایب همسانی درونی، دونیمه‌کردن و بازآزمایی مؤلفه‌ها (60/0 تا 90/0) همسانی درونی و پایایی خوب این مقیاس و زیرمقیاس‌هایش را نشان داد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، ۱۰ عامل با مقدار ویژه‌ بیش‌تر از یک را آشکار کرد که در مجموع ۶۴/۴۸ ٪ از واریانس کل را تبیین می‌کردند. شاخص‌های برازش کلی دلالت بر برازش مطلوب مدل ده عاملی این سنجه داشت. نتیجه‌گیری: این ابزار می‌تواند برای سنجش و تشخیص اختلالات اضطرابی در نمونۀ ایرانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Psychometric properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Mikaeli Manee 1
  • Sheler Ab Khiz 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Urmia University, Urmia, Iran
2 Master of Educational Psychology, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The Study of the Psychometric properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5Abstract
Introduction: The aim of this research was studying the psychometric properties of the Youth Anxiety Measure - DSM-5. Method: 400 people were selected through multistage cluster sampling including 8-15 old youth schooling in one of the Urmia public schools and responded to the questionnaires YAM-5, Anxiety Sensitivity of Reiss et al. (1986), Spence Children Anxiety Scale (SCAS). The datas were analyzed by tests of pearson correlation coefficient, exploratory and confirmatory factor analysis and SPSS and LISREL softwares. Results: Correlation coefficient of YAM-5 ̍s components with of other questionnaires showed appropriate concurrent criterion validity. The scale cronbach̍s alpha (0.89) and the scope of values for coefficients of internal consistency, split-half and test-retest of the components (0.60 to 0.90) indicated optimal internal consistency and reliability for the scale and it̍s subscales. The results of the exploratory factor analysis showed ten factors with eigenvalue higher than one that alltogether were explaining %48.64 of the total variance. The general fit indices implied to the optimal fitness of ten-factor model of this measure. Conclusion: This mean can be utilised for measuring and diagnosing the anxiety disorders in the Iranian sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety Disorders
  • Reliability
  • factor analysis
  • Validity
  • the Youth Anxiety Measure for DSM-5