ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه دوسوگرایی به خود مرتبط با وسواس فکری ـ عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22075/jcp.2020.18238.1702

چکیده

مقدمه: پرسشنامه دوسوگرایی به خود (SAM) یک ابزار نسبتا جدید است که برای سنجش سازه دوسوگرایی در بافت علائم وسواس فکری-عملی طراحی شده ‌است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی این پرسشنامه می باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. 280 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شیراز با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و نسخه فارسی پرسشنامه دوسوگرایی به خود، پرسشنامه نشخوار- تأمل و پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ را تکمیل کردند. ساختار عاملی پرسشنامه با روش تحلیل عامل اکتشافی مورد بررسی قرارگرفت. برای بررسی پایایی پرسشنامه، ضرایب اسپیرمن براون و آلفای کرونباح محاسبه ‌شد و جهت بررسی روایی همزمان، همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه عزت‌نفس و نشخوار-تأمل محاسبه شد.
یافته‌ها: تحلیل عامل اکتشافی نشانگر استخراج 4 مؤلفه افکار متعارض درباره خود، دیدگاه دوقطبی نسبت به خود، نگرانی راجع به قضاوت دیگران و اشتغال ذهنی در مورد ارزش خود بود که در مجموع 8/63 واریانس را تبیین می کرد. ضریب پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 91/۰ بود.
نتیجه گیری: پرسشنامه دوسوگرایی به خود از ویژگی های روان‌سنجی مطلوبی در جامعه دانشجویی برخوردار است هرچند برای کاربرد آن در سایر جمعیت‌ها، مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychometric Properties of Persian Version of Self-Ambivalence Measure related to Obsessive Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

  • Shekoofeh Dadfarnia
  • Elham Moosavian
PhD Student in Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: The Self-Ambivalence Measure (SAM) is a relatively new instrument designed to measure self-ambivalnce in the context of obsessive-compulsive symptoms. The aim of present study was to investigate the psychometric properties of the SAM-Persian version. Method: This study is a descriptive-correlational one. 280 participants were selected from Shiraz universities students by voluntary sampling. The participants completed the Persian version of Self-Ambivalence Measure, Rumination- Reflection Questionnaire (RRQ) and The Rosenberg Self-Esteem Questionnaire (RSE). The factor structure of SAM was investigated using exploratory factor analysis. The Cronbach'x alpha and Spearman-Brown coefficient were computed to assess the reliability. Convergent validity of SAM was examined by the patterns of correlations between the SAM with RRQ and RSE. Findings: Exploratory factor analysis resulted in the extraction of four components: conflicting thoughts of self, dichotomous view of self-fear of others’ judgment, and preoccupation with self-worth. These components totally explained 63.8% of the variance. The reliability of the questionnaire was obtained 0.91 using Cronbach's alpha. Conclusion: Results indicated desirable psychometric characteristics of the SAM in student populations. However; more research is required so that it will be applicable in other populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive Compulsive Disorder
  • Self-Ambivalence
  • Validity
  • factor analysis