تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شدت سایبرکندریا در جمعیت بزرگسال ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران.

10.22075/jcp.2020.15028.1443

چکیده

مقدمه: سایبرکندریا شکل نوظهوری از هیپوکندریا است که در آن جست‌وجوی مکرر مطالب مربوط به بیماری‌ها در اینترنت موجب افزایش اضطراب و پریشانی فرد شده و با تلاش‌های تکراری و بی‌نتیجه در زمینه اطمینان جویی ادامه می‌یابد. مقیاس شدت سایبرکندریا (CSS) با هدف تشخیص این پدیده طراحی شده است و ویژگی‌های روان‌سنجی آن در جمعیت غیر ایرانی مورد تأیید قرار گرفته است؛ اما تاکنون در جمعیت ایرانی بررسی نشده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شدت سایبرکندریا (CSS) در جمعیت ایرانی می‌باشد.
روش: در این پژوهش 200 نفر دانشجو به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به پرسشنامه‌های پژوهش که شامل مقیاس شدت سایبرکندریا (CSS)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و فرم کوتاه اضطراب سلامت (SHAI) بود پاسخ گفتند. داده‌های مربوط به تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون‌های همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: با استفاده از تخلیل عاملی اکتشافی چهار عامل اجبار، اطمینان‌جویی/بی‌اعتمادی، افراط و پریشانی استخراج گردید که به جز یک عامل جدید (اطمینان جویی/بی‌اعتمادی)، سه عامل دیگر مطابق با نسخه اصلی مقیاس بود. پایایی مقیاس از طریق ارزیابی ضریب همسانی درونی و روایی آن از طریق رابطه همبستگی نمره کل مقیاس و عامل‌های استخراج شده با سایر متغیرهای پژوهش بررسی شده مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های حاصله، این مقیاس چهار عامل را در جمعیت ایرانی شناسایی می‌کند. روایی و پایایی عوامل موجود مورد تأیید قرار گرفته و استفاده از این مقیاس در موارد تحقیقاتی و بالینی ایرانی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Cyberchondria Severity Scale (CSS) in Iranian َAdult Population

نویسندگان [English]

  • Mehdi reza Sarafraz 1
  • Mehrdad Pourshahbazi 2
  • Marzieh Afshari 3
1 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 PhD Student, Department of Clinical Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 M.Sc., Department of Clinical Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cyberchondria is a new form of hypochondria in that repetitive searching of online medical information increases anxiety and distress in people and continues with repetitive and inconclusive tries in reassurance seeking. Cyberchondria Severity Scale (CSS) designed to diagnose this phenomenon in non-Iranian sample, but this scale not studied from validation view in Iranian population yet, so aim of this study was to evaluation of CSS psychometric properties in Iranian sample.

Methods: 200 persons were chosen by convenience sampling method and answered to Cyberchondria Severity Scale (CSS), Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS 21) and Short Health Anxiety Inventory (SHAI).

Findings: Exploratory factor analysis (EFA) revealed 4 Factors that except one of factors (reassurance/mistrust), other factors was same as original version of the scale. Internal consistency and validations of scale was approved (p < 0/001).

Conclusion: Based on findings, this scale recognize 4 factors in Iranian population: compulsion, reassurance/mistrust, excessiveness and distress and is useable in Iranian research and clinical cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberchondria
  • Health anxiety
  • Hypochondriasis