تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، رشد پس از آسیب و کیفیت زندگی در بیماران مبتلابه سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز، البرز، ایران

10.22075/jcp.2020.18211.1701

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رشد پس از آسیب و کیفیت زندگی در بیماران مبتلابه سرطان پستان انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری همراه با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلابه سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های استان البرز در تابستان 1397 است و نمونه این پژوهش 30 نفر از بیمارانی بود که واجد ملاک‌های ورود به پژوهش بودند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد طی 10 جلسه روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری با نرم‌افزار SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد بین دو گروه آزمایش و کنترل در انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، رشد پس از آسیب و کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0p <).
نتیجه‌گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رشد پس از آسیب و کیفیت زندگی مؤثر است و متخصصان حوزه سلامت می‌توانند به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در بیماران مبتلابه سرطان پستان از آن استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Flexibility, Post Traumatic Growth and Quality of Life in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Maryam Omidbeygi 1
  • Hamidreza Hassanabadi 2
  • Mohammad Hatami 3
  • Amir Abbas Vaezi 4
1 PhD Student in Health Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Clinical Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, School of Medicine, Alborz University of Medical Sciences, Alborz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most common cancer and the second leading cause of death among women with many physical and psychological complications, decreasing the patient’s quality of life. Therefore, the
aim of this study was to evaluate the efficacy of acceptance and commitment therapy on the psychological flexibility,
post-traumatic growth and quality of life in patients with breast cancer.
Method: This study was an experimental design with pretest, posttest, fallow up, in the experimental and control groups. Among breast cancer patients referred to the Alborz province hospitals (summer 2018), 30 breast cancer patients were selected and randomly assigned into experimental (n=15) and control (n=15) groups. psychological flexibility (MFPI), post-traumatic growth (PTG) and quality of life (FACT-B) questionnaires completed by patients and data were analyzed by SPSS software, univariate and multivariate variance analysis.
Results: The results showed significant differences in the psychological flexibility, Post-traumatic growth and quality of life among experimental groups and the control group (P = 0.005).
Conclusion: Acceptance and commitment therapy is an effective intervention in psychological flexibility, posttraumatic growth and quality of life on the breast cancer patients can be used this intervention to improve the quality of life of patients with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post Traumatic Growth
  • Psychological Flexibility Acceptance and Commitment Therapy
  • cancer
  • Quality of life
  • breast Cancer