پیش بینی تاب آوری بر اساس مزاج با نقش تعدیل‌گری جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار، گروه تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

10.22075/jcp.2020.19450.1802

چکیده

مقدمه: تاب­ آوری، توانایی انسان در مقابله با شرایط پرخطر و استرس ­زاست، اما همه افراد به ­طور یکسان تاب ­آور نیستند. به دلیل ماهیت استرس­ زا بودن حرفۀ پرستاران، تاب­ آوری کیفیتی ضروری برای پرستاران است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش مزاج در پیش بینی تاب­ آوری، با توجه به نقش تعدیل­ گر جنسیت در بین پرستاران انجام شد
روش: روش­شناسی در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. مشارکت­ کنندگان شامل پرستاران بخش­ های مختلف بیمارستان امام (ع) شهرستان کرمانشاه بودند که با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 165 نفر (104 زن و 61 مرد) انتخاب شدند. در جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد تعیین مزاج سلمان­ نژاد و پرسشنامه تاب­ آوری کانر – دیویدسون (CD-RISC) و برای تحلیل داده­ ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
یافته­ ها: یافته‌های بدست­ آمده از این پژوهش، نشان می‌دهد که گرمی مزاج پرستاران، تاب­ آوری آنان را افزایش و سردی مزاج این میزان را کاهش می­دهد و خشکی مزاج پرستاران، میزان تاب­ آوری را کاهش و تری مزاج پرستاران موجب افزایش تاب­آوری می­شود. همچنین تعدیل­ کنندگی جنسیت در رابطه بین تاب­ آوری و مزاج مورد تأیید قرار گرفت. بدین معنا که تأثیر مزاج بر تاب­ آوری پرستاران، در زنان و مردان متفاوت است.

نتیجه­ گیری: مزاج پرستاران نقش مهمی در میزان تاب­ آوری آنها دارد و یافته­ های پژوهش این رابطه را تأیید می ­کند. پیشنهاد  می­ شود که برای جذب و استخدام پرستاران سنجشی در بخش مدیریت منابع انسانی بیمارستان­ ها در مورد تعیین مزاج آنان صورت گیرد و پرستارانی که مزاج متناسب با شغل استرس ­زای پرستاری دارند، انتخاب شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Resilience according to Mizaj with Moderating Role of Gender

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zareivash 1
  • Mohsen Farhadi nejad 2
  • Abasali Rastegar 3
  • Morteza Mojahedy 4
1 PhD Student in Organizational Behavior Management, Semnan University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Semnan University, Semnan, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management, Semnan University, Semnan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Medical History, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
چکیده [English]

Introduction: Resilience is one's ability to cope with risky and stressful situations, but not everyone is equally resilient. Due to the stressful nature of the nursing profession, resilience is an essential quality of a nurse. The purpose of this study was to determine the role of Mizaj in predicting resilience with regard to the moderating role of gender.
Method: The research methodology was descriptive correlational. The study participants were included nurses from different wards of Imam Ali hospital in Kermanshah that by Using simple random sampling method and Cochran formula, 165 (104 womam and 61 man) nurses were considered.The data were collected using Standard Salmannejad Questionnaire (SMQ) and Conner-Davidson Resiliency Questionnaire (CD-RISC). Multiple regression analysis was used to analyze the data.
Results: The findings of this study show that nurses 'warmth of Mizaj increases their resilience and its coldness reduces it, and nurses 'dryness of Mizaj decrease their resilience and its wetness of Mizaj causes a increases in resilience. The moderating role of gender in the relationship between resilience and Mizaj was confirmed. That is, the effect of Mizaj on the resilience of nurses varies between men and women.
Conclusion: Nurses΄Mizaj plays an important role in their resilience, and research findings confirm this relationship. It is recommended that nurses be evaluated for their Mizaj in order to attract and recruit nurses in the human resource management department of hospitals, and that nurses who are eligible for nursing stressful jobs be selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Mizaj
  • warmth
  • dryness