بررسی اثربخشی روش بوئن بر روابط خانوادگی، مرزها، مثلث‌سازی و شیوه‌های کنترل زنان متأهل در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 دانشیار،گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22075/jcp.2020.19564.1810

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روش بوئن بر روابط خانوادگی، مرزها، مثلث‌سازی و شیوه‌های کنترل زنان متاهل شهر اصفهان انجام شدبود.
روش: بنابراین این پژوهش از نوع آزمایشی بود و با توجه به اینکه گزینش و گمارش آزمودنی‌ها در گروه‌ها به شکل دردسترس انجام شد بنابراین پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری کلیه زنان متاهل شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-98 بودند. به منظور نمونه‌گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و از بین 50 زن ثبت نام کننده 40 زن انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به شکل دردسترس گمارش شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس روابط خانوادگی بارنز و اولسون (1982)، مثلث‌سازی (دهقانی ششده و یوسفی، 1398) مقیاس‌های شیوه‌های کنترل (یوسفی و بهرامی، 1394). گروه‌های پژوهشی به مدت هشت جلسه نود دقیقه‌ای در معرض آموزش‌های مبتنی بر مدل بین‌نسلی نظریه بوئن قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله در معرض پیش‌آزمون و پس‌آزمون قرار گرفتند.
یافته‌ها: داده‌های گردآوری شده به کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس چند متغیره) تحلیل شدند نتایج نشان داد که این روش بر بهبود متغیرهای مورد مطالعه ابعادروابط خانوادگی به جز رابطه با خانواده خود، مرزهای منعطف، مرزهای آشفته و شیوه کنترل هیجان‌مدار و راه‌حل‌مدار (05/0p <)به جز مرزهای خشک و مرزهای مبهم موثر بوده است(05/0P>). (05/0P=).
نتیجه‌گیری: با توجه به این نتایج روش بوئن برای بهبود برخی ابعاد روابط خانوادگی و مرزها و شیوه‌های‌کنترل متغیرهای سیستمی در بین زنان متاهل شهر اصفهان روش موثری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Boen’s intergenerational method training on family relations and systematic family variables in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadimehr 1
  • Zahra Yousefi 2
  • Mohsen Golparvar 3
1 Phd Student, Education and Psychology Department, Islamic Azad University, Isfahn (Khorasgan) Branch
2 Assistant professor, clinical psychology group, education and psychology department, Islamic Azad university, Isfahan (khorasgan) branch
3 Associate Professor, Clinical Psychology Group, Education and Psychology Department, Islamic Azad University, Isfahan (khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effects of Boen’s intergenerational method training on family relations and systematic family variables in Isfahan in 2018-2019.
Methods: The research was semi- experimental and pre-test and post-test with control and experimental groups. 40 married women were selected by voluntary sampling and randomly assigned into control and experimental groups. The research instruments were family relations (Barnes & Olson, 1982) triangulation (Dehghani Sheshdeh & Yousefi, 2019), control method and boundaries (Bahrami & Yousefi, 2014) scale. Both groups were evaluated in pre-test and post-test. The experimental group was trained for 8 sessions of Boen’s intergenerational method training, while the control group did not receive any training. The collected data were analyzed using descriptive statistics (means and standard deviation) and inferential statistics (covariance analysis with repeated measures).
Findings: The results showed that the method used in general was effective in improving family relations, emotional- focused and solving-focused control method and flexible and enmeshment boundaries research variablesamong married women of mothers (p <0.05) but it was not effective on closed boundaries(p <0.05)..
Conclusion: It can be concluded that Boen’s intergenerational method training can be used to improve family relations, emotional- focused and solving-focused control method and flexible and enmeshment boundaries among married women.family variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boen’s method
  • family relationships
  • triangulation
  • boundaries