بررسی اثربخشی روش بین نسلی بوئن بر روابط خانوادگی، مرزها، مثلثسازی و شیوههای کنترل زنان متأهل در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 دانشیار،گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روش بوئن بر روابط خانوادگی، مرزها، مثلث‌سازی و شیوه‌های کنترل زنان متاهل شهر اصفهان انجام شدبود.
روش: بنابراین این پژوهش از نوع آزمایشی بود و با توجه به اینکه گزینش و گمارش آزمودنی‌ها در گروه‌ها به شکل دردسترس انجام شد بنابراین پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری کلیه زنان متاهل شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-98 بودند. به منظور نمونه‌گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و از بین 50 زن ثبت نام کننده 40 زن انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به شکل دردسترس گمارش شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس روابط خانوادگی بارنز و اولسون (1982)، مثلث‌سازی (دهقانی ششده و یوسفی، 1398) مقیاس‌های شیوه‌های کنترل (یوسفی و بهرامی، 1394). گروه‌های پژوهشی به مدت هشت جلسه نود دقیقه‌ای در معرض آموزش‌های مبتنی بر مدل بین‌نسلی نظریه بوئن قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله در معرض پیش‌آزمون و پس‌آزمون قرار گرفتند.
یافته‌ها: داده‌های گردآوری شده به کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس چند متغیره) تحلیل شدند نتایج نشان داد که این روش بر بهبود متغیرهای مورد مطالعه ابعادروابط خانوادگی به جز رابطه با خانواده خود، مرزهای منعطف، مرزهای آشفته و شیوه کنترل هیجان‌مدار و راه‌حل‌مدار (05/0p <)به جز مرزهای خشک و مرزهای مبهم موثر بوده است(05/0P>). (05/0P=).
نتیجه‌گیری: با توجه به این نتایج روش بوئن برای بهبود برخی ابعاد روابط خانوادگی و مرزها و شیوه‌های‌کنترل متغیرهای سیستمی در بین زنان متاهل شهر اصفهان روش موثری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Boen’s Intergenerational Method Training on Family Relations and Systematic Family Variables

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadimehr 1
  • Zahra Yousefi 2
  • Mohsen Golparvar 3
1 Phd Student, Education and Psychology Department, Islamic Azad University, Isfahn (Khorasgan) Branch
2 Assistant professor, clinical psychology group, education and psychology department, Islamic Azad university, Isfahan (khorasgan) branch
3 Associate Professor, Clinical Psychology Group, Education and Psychology Department, Islamic Azad University, Isfahan (khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effects of Boen’s intergenerational method training on family relations and systematic family variables in Isfahan in 2018-2019.
Method: A semi- experimental design by pre-test and post-test with control group conducted. A sample with 40 married women were selected on a voluntary basis and randomly divided into control and experimental groups. The research instruments were Family Relation scale, triangulation scale,as well as, control method and boundaries scale. Both groups were evaluated in pre-test and post-test. The experimental group was trained for 8 sessions of Boen’s intergenerational method training, while  no training receive by control group. The collected data were analyzed using MANOVA analysis.
Results: The results showed that the method used in general was effective in improving research variables of mothers
(p <0.05) except 2 variables  of rigid and vague oundaries
Conclusion: It can be concluded that Boen’s intergenerational method training can be used to improve family variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boen’s method
  • family relationships
  • triangulation
  • boundaries
1.             Gerken WC, Starks LT, Yates M. The importance of family: The role of mutual fund family reputation in investment decisions. Available at SSRN 2022503. 2018.
2.             Ayoub M, Gosling SD, Potter J, Shanahan M, Roberts BW. The relations between parental socioeconomic status, personality, and life outcomes. Social Psychological and Personality Science. 2018;9(3):338-52.
3.             Jamieson L. Intimacy. The Blackwell Encyclopedia of Sociology. 2007.
4.             Horstman HK, Schrodt P, Warner B, Koerner A, Maliski R, Hays A, et al. Expanding the conceptual and empirical boundaries of family communication patterns: The development and validation of an Expanded Conformity Orientation Scale. Communication Monographs. 2018;85(2):157-80.
5.             Petronio S, Jones S, Morr MC. Family privacy dilemmas: Managing communication boundaries within family groups. Group communication in context: Studies of bona fide groups. 2003:23-55.
6.             Kerr C. Family art therapy: Foundations of theory and practice: Routledge; 2011.
7.             Southard AC, Noser AE, Pollock NC, Mercer SH, Zeigler-Hill V. The interpersonal nature of dark personality features. Journal of Social and Clinical Psychology. 2015;34(7):555-86.
8.             Buss DM. Manipulation in close relationships: Five personality factors in interactional context. Journal of personality. 1992;60(2):477-99.
9.             Bowen M. Family therapy in clinical practice. New York & London: Jason Aronson. Inc; 1978.
10.          Pirsaghi F, Nazari AM, Hajihassani M, Nad-AliPour H. The Effect of Self-Differentiation Therapy on Assertiveness of Female Students of Allameh Tabataba’i University. Clinical Psychology Studies. 2014;4(16):19-34.
11.          Amiri Talab H, Etemadi A, Salimi H. The Effectiveness of Self-Separation Training on Homesickness in Female Students. Culture in The Islamic University. 2014;4(3):435-50.
12.          Shirzadi S, Shafiabadi A, Dokanehei Fard F. Comparison of the effectiveness of Bowen and Minuchin family therapy on reducing emotional divorce and improving the quality of life of couples referred to health homes. JEARQ. 2018;9(3):25-40.
13.          Hashemi SM, Zade Mohammadi A, Jarareh J. Effectiveness of group training concepts of Bowen’ systemic approach on mothers’ differentiation. Applied Psychology. 2014;8(1):29-45.
14.          Dehghani Sheshdeh Z, Yousefi Z. The Structural Equation Modeling of Desire to Divorce based on System, Psychological and Social Variables among High School Students' in Isfahan Mothers. Journal of Family Research. 2019;15(1):155-70.
15.          Minuchin S. Families and Family Therapy Cambridge MS: Harvard. 1973.
16.          Olson D, Barnes H. Family inventory of quality of life. Minnesota: Family Social Science, University of Minnesota. 1982.
17.          Shamaeizadeh N, Yousefi Z. Multiple Relations between Personality Factors and History of Child abuse with Family Communications in Isfahan. Knowledge and Research in Applied Psychology. 2018;19(3):113-21.
18.          Mojoudi M, Yousefi Z, Torkan H. Predicting the Adolescence Depression Based on Adolescence Stress, Resiliency, Attachment Style, and Family Relations among Two Groups of One-Child and Multi-Child. Behavioral Sciences Research. 2018;16(2):221-8.
19.          Larsen R, Buss D. Personality Psychology 6th Unknown Binding: McGraw Hill Education 2018.
20.          Miller RB, Anderson S, Keals DK. Is Bowen theory valid? A review of basic research. Journal of marital and family therapy. 2004;30(4):453-66.