اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری ویدئویی بر اضطراب سلامت و حساسیت اضطرابی افراد با سطوح بالای اضطراب کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 کارشناسی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مقدمه: مداخلات شناختی-رفتاری به عنوان درمان‌های صف اول در اختلالات اضطرابی شناخته می‌شوند. با این حال، پیچیدگی‌های همچون قرنطینه، ارائه چهره به چهره مداخله را دشوار کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری ویدئویی بر اضطراب سلامت و حساسیت اضطرابی افراد با سطوح بالای اضطراب کووید-19 است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون با گروه کنترل بود. بر طبق معیارهای اصول تشخیصی اضطراب سلامت در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی-نسخه پنجم و پرسشنامه اضطراب کووید-19، 138 شرکت‌کننده با سطوح بالای اضطراب کووید-19 به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (69=n) و کنترل (69=n) گمارده شدند. گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، 10 جلسه مداخله شناختی-رفتاری ویدئویی دریافت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب کووید-19، سنجه کوتاه اضطراب سلامت، و شاخص حساسیت اضطرابی بودند. در نهایت، داده‌ها با استفاده از روش آماری مانکوا تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که مداخله شناختی-رفتاری منجر به کاهش اضطراب سلامت و حساسیت اضطراب شرکت‌کنندگان گروه آزمایش شد (001/0 >p). در این بین، مداخله حاضر برای مؤلفه‌های اضطراب سلامت کارآمدتر بوده است. نتیجه‌گیری: با توجه به اضطراب گسترده جامعه در مورد کووید-19 و همچنین پیچیدگی‌های ارائه چهره به چهره درمان شناختی-رفتاری، استفاده از مداخله شناختی-رفتاری ویدئویی می‌تواند روشی فوری، مختصر و ارزان قیمت بر بهبود سلامت روانی جامعه باشد. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Video-Based Cognitive-Behavioral Intervention on Health Anxiety and Anxiety Sensitivity of Individuals with High Levels of COVID-19 Anxiety

نویسندگان [English]

 • Reza Shabahang 1
 • Farzin Bagheri Sheykhangafshe 2
 • Maryam Dadras 3
 • Seyyedeh Zahra Seyed Noori 4
1 M.A in General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.
2 M.A in General Psychology, Faculty of Literature and humanity sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 B.A in Arabic Language and Literature, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
4 PhD Candidate in Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cognitive-behavioral interventions are known as first-line treatments for anxiety disorders. However, complexities such as quarantine have made it difficult to provide face-to-face intervention. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of video-based cognitive-behavioral intervention on health anxiety and anxiety sensitivity of individuals with high levels of COVID-19 anxiety. Method: The present study was semi-experimental study with pre-test and post-test design with the control group. According to the principles of diagnosis of health anxiety in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fifth Edition and COVID-19 Anxiety Questionnaire, 138 participants with high levels of COVID-19 anxiety were selected by convenience sampling method and randomly assigned into two groups of experimental (n = 69) and control (n = 69). The experimental group received 10-session video-based cognitive-behavioral intervention compared to the control group. The research instruments included the COVID-19 Anxiety Questionnaire, the Short Health Anxiety Inventory, and the Anxiety Sensitivity Index. At the end, the data were analyzed by using statistical method of MANCOVA. Results: The results of this study showed that cognitive-behavioral intervention led to a reduction in health anxiety and anxiety sensitivity of experimental group participants (p < 0.001). In the meantime, the present intervention has been more effective for the components of health anxiety. Conclusion: Due to the widespread public anxiety about COVID-19 as well as the complexities of face-to-face cognitive-behavioral therapy, the use of video-based cognitive-behavioral intervention can be an immediate, concise, and inexpensive way to improve mental health of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • cognitive-behavioral therapy
 • Video-based intervention
 • Health anxiety
 • Anxiety Sensitivity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399
 • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 29 مهر 1399
 • تاریخ پذیرش: 21 دی 1399