چالش‌های روانشناختی و تحولی افراد در قرنطینه در پاندمی COVID-19: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خاتم تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دکتری روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری کووید 19 در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ بسیار سریع همه دنیا را فرا‌گرفت که در پی آن افراد وارد قرنطینه ‌خانگی شدند.گرچه زندگی در قرنطینه با پیامد‌های روانشناختی، اقتصادی و اجتماعی همراه است، اما مواجهه افراد در این شرایط، متفاوت و قابل تأمل می‌باشد که در این مطالعه با نگاه روانپویشی به آن پرداختیم.
روش‌ها: این پژوهش به روش کیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است. فرایند گردآوری داده‌ها مشتمل بر ۱۰ مصاحبه نیمه ساختار‌یافته با افراد تحت شرایط قرنطینه ۳ ماهه از ابتدای شروع بیماری در ایران، صورت گرفته است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند در تهران، در سال ۱۳۹۹ آغاز و تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. تحلیل داده‌ها همزمان با جمع‌آوری داده‌ها و به روش آنالیز محتوای کیفی انجام شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها منجر به استخراج ۵ طبقه اصلی شد که بیانگر تجربیات و احساسات و انواع مواجهه با شرایط حاضر است که شامل: ترس و اضطراب، انواع مواجهه با شیوع بیماری، ارتقاء سطح بهداشت، موضع‌گیری نسبت به مبتلایان و رشد تحت فشار می‌باشد.
نتیجه‌گیری: افراد در برخورد با شرایط پیش رو رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده‌اند که ناشی از مکانیزم های دفاعی آنان بوده‌است و از رهگذر این شرایط به تجربه و درک جدیدی نائل آمده‌اند. باتوجه به بروز احساسات منفی روانشناختی، این پژوهش اطلاعاتی در اختیار روانشناسان و فعالان حوزه روان در جهت پیشگیری و درمان قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological challenges of people in Quarantine during COVID-19 pandemic: A qualitative study

نویسندگان [English]

 • Zeinab Mousavi Almaleky 1
 • Faezh Farhad 2
 • Behrouz Golmohammadi 3
 • Marzie Hashemi 4
1 Master Student of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Khatam University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sports Science, Semnan University, Semnan, Iran
4 PhD in Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Following the outbreak of COVID-19, people started to exercise quarantine. With all the psychological, economic, and social implications of the quarantine at home, an interesting topic has been the differences in the way different individuals have encountered these implications.
Methods: In the study, a psychodynamic approach was followed to investigate this topic using a qualitative methodology based on the content analysis. The data was collected through a total of 10 semi-structured interviews with individuals who have exercised a 3-month quarantine. Samples were taken via purposive sampling in Tehran, with the sampling process started in 2020 and continued until data saturation was achieved. Simultaneously with data collection, data analysis was performed via qualitative content analysis.
Results: Based on the analysis results, five principal classes were extracted, which represented the experiences and feelings about and the type of encountering the then-new conditions. These included the fear and anxiety, different approaches to the outbreak of the disease, improvement of the health level, taking attitude toward the patients, and growth under pressure.
Conclusion: Considering the emergence of negative psychological feelings, the research tends to provide psychologists and other practitioners in the field of the psychology with valuable information that can be used for prevention and treatment purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • quarantine
 • encountering
 • COVID-19
 • Defense mechanism
 • content analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 02 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1399