ویژگی های روانشناختی بیماران ایرانی تحت عمل جراحی چاقی در دوران همه گیری و قرنطینه کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران،

چکیده

مقدمه: بیماری های فراگیر به عنوان شناخته شده ترین عوامل در ایجاد پریشانی روانی هستند. مطالعۀ حاضر، ویژگی های روانشناختی همه گیری کووید-19 را در بیماران ایرانی شرکت کننده در برنامۀ جراحی چاقی را بررسی می‌کند.
روش: در دوران قرنطینه، بیماران از میان افرادی که متقاضی جراحی‌چاقی بودند و یا در مرحلۀ پیگیری بعد از جراحی‌چاقی بودند، انتخاب شدند و از آنها خواسته‌شد تا مقیاس‌های افسردگی-‌اضطراب‌-استرس21 و پرسشنامۀ خود-‌ارزیابی 22 آیتمی را که تاب‌آوری، تغییر در رفتار خوردن و پاسخ‌های هیجانی را می‌سنجد، تکمیل‌کنند.
یافته ها: 59% از 434 نفر شرکت‌کننده، نگران همه‌گیری بودند و 63% نگران سلامتی خود یا بستگانشان بودند. به ترتیب 37% و 56% احساس تنهایی و کسالت داشتند. 66% با افزایش دفعات میان‌وعده مواجه‌شدند و 55% نسبت به قبل، احساس گرسنگی بیشتری می‌کردند و 39% تکانه بیشتری برای غذا‌ خوردن گزارش‌کردند. 49% احساس می‌کردند که نمی‌توانند از یک رژیم‌غذایی توصیه‌شده توسط پزشک پیروی کنند. آنالیز رگرسیون لجستیک، رابطۀ بین تعداد میان‌وعده، گرسنگی، خوردن تکانشی و اضطراب، استرس و یا علائم افسردگی را نشان‌داد.
نتیجه گیری: همه‌گیری منجر به افزایش پریشانی‌روانشناختی در بیماران با سابقۀ جراحی فعلی یا گذشته، کاهش کیفیت‌زندگی و تأثیر بر رعایت رژیم‌غذایی می‌شود. حمایت روانشناختی هدفمند در زمان افزایش استرس برای افراد مستعد (مانند بیماران چاقی قبل و بعد از عمل) ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological characteristics of Iranian patients undergoing bariatric surgery during the COVID‑19 pandemic and lockdown

نویسندگان [English]

 • Behnush Nik Khah 1
 • Shadi Agha Ali Tari 1
 • Soudabeh Yekrang Safakar 1
 • Yasaman Rahiminikoo 2
1 Master of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Master of Child and Adolescent Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Pandemics are the most well-known to cause mental distress. This study examines the psychological characteristics of Iranian patients undergoing bariatric surgery during the COVID‑19 pandemic and lockdown.
Method: Patients were consecutively recruited during the quarantine among those waiting for bariatric surgery or attending a post-bariatric follow-up phase and were asked to complete the Depression-Anxiety-Stress Scales-21 and a self-assessment questionnaire of 22 items assessing the resilience, change in eating behavior, and emotional responses referring to the current epidemic.
Results: 59% of the 434 recruited participants reported of being worried about the epidemic, and 63% particularly reported of being worried about their or their relatives’ health. 37% and 56% felt lonelier and more bored, respectively. 66% was hungrier with an increased frequency of snacking (55%) and 39% reported more impulse to eat. Remarkably, 49% felt unable to follow a recommended diet. Logistic regression analysis on post-bariatric patients revealed an association between snacking, hunger, eating impulsivity, and anxiety, stress, and/or depression symptoms.
Conclusion: Epidemics led to incremented psychological distress in patients with a history of current or past obesity, decreased quality of life, and impacting dietary compliance. Targeted psychological support is warranted in times of increased stress for susceptible participants such as pre-and post-bariatric patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Bariatric Surgery
 • Anxiety
 • depression
 • Stress

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399
 • تاریخ دریافت: 19 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 16 اسفند 1399