اضطراب و رفتارهای خودمراقبتی مرتبط با 19-COVID در دانشجویان بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی: یک مطالعه مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 کارشناسی روان شناسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر اضطراب کرونا و رفتارهای خودمراقبتی در پیشگیری از ابتلای به ویروس 19-COVID در دانشجویان انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر کاربردی- مقطعی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه‌های شهر اراک بود. نمونه شامل 215 دانشجو بود که با نمونه‌گیری گلوله برفی و در دسترس به روش برخط و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های اضطراب بیماری کرونا علی پور، قدمی، علی پور و عبداله زاده (1398)، پرسشنامه خودمراقبتی مرتبط با کرونا (1399) و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های T گروه‌های مستقل، تحلیل واریانس یکراهه، آزمون تعقیبی LSD و رگرسیون ساده در نرم افزار 25- SPSS انجام شد.
یافته‌ها: میانگین اضطراب ناشی از کرونا در دانشجویان پایین و رفتارهای خودمراقبتی در سطح متوسط بود. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که اضطراب ناشی از شیوع 19-COVID زنان بیشتر از مردان و رفتارهای خودمراقبتی در مردان بیشتر از زنان است (05/0>P). نتایج تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی LSD نشان داد اضطراب ناشی از شیوع 19-COVID در دانشجویان فنی و مهندسی کمتر از دانشجویان علوم انسانی است و اضطراب دانشجویانی که والدین آنها دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند،از اضطراب دانشجویانی که والدین آنها دارای تحصیلات دیپلم هستند،کمتر است ضرایب رگرسیون نشان دادند که اضطراب کرونا و علائم روانی و جسمانی آن توانستند 091/0 واریانس رفتارهای خودمراقبتی دانشجویان را در طول شیوع 19-COVID تبیین کنند
نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش حاضر انجام مداخلات روانشناختی به منظور افرایش رفتارهای خودمراقبتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COVID-19 related anxiety and self-care behaviors in students based on demographic characteristics: A cross-sectional study

نویسندگان [English]

 • Masoud Asadi 1
 • ahmadreza kiani 2
 • Leila Azimi 3
 • Zahra Gharibi 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Counseling, faculty of Psychology and Educational Sciences, university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 B.S in Psychology, Department of Psychology and Educational Sciences, faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction:The aim of this study was to investigate the role of demographic factors affecting covid-19 anxiety and self-care behaviors in the prevention of COVID-19virus in students
Method: he method of the present study was applied-cross-sectional and the statistical population was the students of Arak universities.The sample consisted of215 students who were selected by snowball sampling and available online and using virtual social networks, and completed Alipour, Ghadami, Alipour and Abdollahzadeh Corona disease Anxiet questionnaire(1398), Corona related self-care questionnaire (1399) and demographic information questionnaire. Data analysis was performed using independent group t-tests, one-way analysis of variance, LSD post hoc test and simple regression in SPSS-25 software.Findings: Mean coronary anxiety was low in students and self-care behaviors were moderate. The results of independent t-test showed that anxiety due to the prevalence of 19-COVID in women is higher than men and self-care (p>0.05).The results of one-way analysis of variance and LSD post hoc test showed that anxiety due to theprevalence of 19-COVID is lower in technical and engineering students thanin humanities students and Students whose parents have a bachelor's degree are less anxious than students whose parents have a bachelor's degree . Self-care behaviors in public university students are morethan non-public university students (P <0.05). Regression coefficients showed that coronary anxiety and its psychological and physical symptoms could explain 0.091 variance of students' self-care behaviors during 19-COVID outbreak.Conclusion:Based on the results of the present study, psychological interventions are recommended to increase students' self-care behaviors, reduce coronary anxiety in female students and humanities students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Anxiety
 • Self-care behaviors
 • students
 • COVID-19 disease"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399
 • تاریخ دریافت: 13 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1399