اثربخشی آموزش خوردن آگاهانه مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش وزن ، خودکارآمدی ، تنظیم هیجان و تغذیه سالم در زنان مبتلا به چاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی البرز، البرز، کرج

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خوردن آگاهانه مبتنی بر ذهن آگاهی بر; کاهش وزن، خودکارآمدی، تنظیم هیجانی و تغذیه سالم زنان مبتلا به چاقی است.
مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس-آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری، زنان چاق باشاخص توده بدنی( BMI) بالاتر یا برابر ۲۵ شهر کرج در سال ۱۳۹۸ بود. ۴۰ نفر با توجه به معیارهای ورود و نمونه گیری هدفمند به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. وزن با ترازو ، خود کارآمدی با پرسشنامه سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن و خوردن هیجانی بامقیاس دشواری در تنظیم هیجان و تغذیه با چک لیست سنجش شد. آموزش طی ۱۲ جلسه هر جلسه ۱۵۰ دقیقه و داده‌ها با طرح تحلیل آمیخته، نرم افزار 22SPSS و سطح معناداری ۰۵/۰ و۰۱/۰ در نهایت برای۳۳ نفر تحلیل شد.
یافته ها: نشان داداین آموزش برکاهش وزن (۰۰۱/ ۰=P)، خودکارآمدی (۰۰۱/ ۰=P)، تنظیم هیجانی (۰۰۱/ ۰=P) و تغذیه سالم زنان (۰۰۱/ ۰=P) اثربخش بوده است.
نتیجه گیری: آموزش خوردن آگاهانه بر برکاهش وزن، خودکارآمدی ، تنظیم هیجانی و تغذیه سالم زنان مبتلا به چاقی اثربخش بود. این آموزش به متخصصان فعال در این حوزه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness-Based Eating Awareness Training on Weight Loss, Self-Efficacy, Emotion Regulation and Healty Diet in Obese Womenn

نویسندگان [English]

  • Mona Jassemi zergani 1
  • Mohamadreza Seirafi 2
  • Mohammadhossin Taghdisi 3
  • Saeed Malihi ََAlzukerini 2
  • Habibeh Taghavi Kojidi 4
1 PhD Student in Health Psychology, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 , Professor, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Alborz University of Medical Sciences, Alborz, Karaj
چکیده [English]

Objectives: The main purpose of current study is “evaluation of effectiveness of mindfulness-based eating awareness training (MB_EAT) on weight, self-efficacy, emotion regulation and healty diet in obese women.”
Methods: The research method was semi-experimental with Pre-test, post-test and follow-up test design, and comparing them with a control group. Forty subjects were randomly divided into two experimental and control groups according to the inclusion criteria and targeted sampling. Weight, Weight Efficacy Lifestyle Questionnaire, Difficulties in Emotion Regulation Scale and self-reported diet intake were assessed before, after and three months after the intervention. Mindfulness-based eating awareness training intervention was held during 12 sessions of 150 minutes. Repeated measurement analysis of variance was used.
Results: The results showed that mindfulness-based eating awareness training weight, self-efficacy (P = 0.001), emotion regulation (P = 0.001) and nutritional behavior was effective (P = 0.001).
Conclusion: Mindfulness based-eating awareness training was effective on biological, psychological and behavioral indicators of overweight and obese women. This study is designed to maximize real-world application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindful Eating
  • Weight loss
  • self-efficacy
  • Emotional Regulation
  • Healthy Diet