دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، فروردین 1400 
اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نشخوار فکری مشترک

صفحه 79-87

10.22075/jcp.2021.20312.1874

فرهاد تنهای رشوانلو؛ مرضیه ترکمنی؛ سارا میرشاهی؛ نفیسه حاجی بکلو؛ حسین کارشکی