دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، بهار 1400 
9. اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نشخوار فکری مشترک

10.22075/jcp.2021.20312.1874

فرهاد تنهای رشوانلو؛ مرضیه ترکمنی؛ سارا میرشاهی؛ نفیسه حاجی بکلو؛ حسین کارشکی