نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین نشخوار فکری و پرخاشگری بیماران دوقطبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین نشخوار فکری و پرخاشگری در بیماران دوقطبی بود.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل تمام بیماران دارای اختلال دوقطبی مراجعه‌کننده و بستری به مراکز نگهداری و توان‌بخشی استان تهران در سال 1397 بود که از میان آن‌ها 200 نفر به روش نمونه‌برداری هدف‌مند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس پاسخ‌های نشخواری، پرسشنامه تنظیم هیجان و پرسشنامه پرخاشگری بود. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای تنظیم هیجان سرکوبی فکر (01/0>P، 71/2=Z، 075/0=β) و ارزیابی مجدد (05/0>P، 47/2=Z، 074/0=β) رابطه بین نشخوار فکری و پرخاشگری را در بیماران دوقطبی میانجی‌گری می‌کند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر بررسی میزان نشخوار فکری و راهبردهای تنظیم هیجانی بیماران دوقطبی در فرایند درمان و ارائه درمان‌های مناسب جهت کاهش نشخواری فکری و راهبرد تنظیم هیجانی سرکوبی فکر در این بیماران پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of emotion regulation strategies in the relationship between rumination and aggression in bipolar patients

نویسندگان [English]

  • Omid Sina
  • Fatemeh Golshani
  • Mohammad Mahdi Badiee
Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine the mediating role of emotion regulation strategies between rumination and aggression in bipolar patients.
Methods: The research method was descriptive-correlational, and the statistical population of the study consisted of all patients with bipolar disorder, referred and hospitalized in Tehran's maintenance and rehabilitation centers in 2018-2019, of which 200 were selected by targeted sampling. Research tools include Ruminative Response Scale, Emotion Regulation Questionnaire and Aggression Questionnaire. Structural equation modeling was used to analyze the data.
Results: The results showed that the suppression (p < 0.01, Z=2.71, β=0.75) and reappraisal (p < 0.05, Z=2.47, β=0.074) emotion regulation strategies mediate the relationship between rumination and aggression in bipolar patients.
Conclusion: Based on the results of the present study, it is recommended to evaluate the level of rumination and emotional regulation strategies of bipolar patients in the treatment process and provide appropriate therapies to reduce rumination and suppression emotional regulation strategy in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggression
  • bipolar
  • reappraisal
  • rumination
  • suppression