اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نشخوار فکری مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، شبکه بهداشت و درمان مشهد، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، شبکه بهداشت و درمان مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشیار، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: نشخوار فکری مشترک به گفتگوی مکرر در خصوص مشکلات شخصی در روابط دونفره اشاره دارد. هدف از این پژوهش اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نشخوار فکری مشترک بود.
روش: در یک طرح همبستگی، 167 نفر از افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد با روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. گردآوری داده‌‎ها با پرسشنامه نشخوار فکری مشترک، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و مقیاس پاسخ نشخواری (RRS) صورت گرفت. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که پرسشنامه نشخوار فکری مشترک دارای سه عامل بازسازی، تشویق به گفتگو در مورد مشکل و ژرف‌اندیشی است که 01/66 درصد واریانس را تبیین می‌کنند. نشخوار فکری مشترک با استرس، اضطراب، افسردگی و پاسخ نشخواری رابطه مثبت و معناداری داشت (0/01>P). سن با نشخوار فکری مشترک رابطه معناداری نداشت، اما بر حسب جنسیت تفاوت‌ها معنادار بود و زنان میانگین بالاتری داشتند.
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد نسخه فارسی پرسشنامه نشخوار فکری مشترک از پایایی و روایی مناسبی در جمعیت عمومی برخوردار بوده و می‌تواند در پژوهش‌های مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability Assessment of the Persian Version of the Co-Rumination Questionnaire

نویسندگان [English]

 • Farhad Tanhaye Reshvanloo 1
 • Marzie Torkamani 2
 • Sara Mirshahi 3
 • Nafiseh Hajibakloo 4
 • Hossein Kareshki 5
1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Counseling and Educational Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 PhD Student in Psychology, Department of Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 M.Sc in Clinical Psychology, Health and Treatment Center of Mashhad, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 M.Sc in Clinical Psychology, Health and Treatment Center of Mashhad, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Associate Professor, Department of Counseling and Educational Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Co-rumination refers to excessively frequent discussing personal problems within dyadic relationship. The purpose of present study was to investigate the validity and reliability assessment of the Persian version of the Co-rumination questionnaire.
Methods: In a correlational design, 167 adults who were referred to health care centers in Mashhad were selected with multistage cluster sampling. Data were collected by a Co-rumination Questionnaire, Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21), and Rumination Response Scale (RRS). Exploratory factor analysis, Pearson correlation coefficient and multivariate analysis of variance were used to analyze the data.
Results: The results showed that the scale had three factors of rehashing, encouraging problem talk and mulling which explains 66.01% of the variance. Co-rumination had a positive and significant relationship with stress, anxiety, depression and rumination (p < 0.01). Age had no significant relationship with Co-rumination. But differences were significant based on gender, and women had higher mean.
Conclusion: It seems that the Persian version of the Co-rumination Questionnaire has a proper validity and reliability in common population and can be used in related research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • co-rumination
 • ruminative response
 • depression
 • validity
 • reliability
منابع
1. Dunbar RI. The anatomy of friendship. Trends in cognitive sciences. 2018;22(1):32-51.
2. Tsay-Vogel M, Shanahan J, Signorielli N. Social media cultivating perceptions of privacy: A 5-year analysis of privacy attitudes and self-disclosure behaviors among Facebook users. new media & society. 2018;20(1):141-61.
3. Rose AJ. Co–rumination in the friendships of girls and boys. Child development. 2002;73(6):1830-43.
4. Constantin K, English MM, Mazmanian D. Anxiety, depression, and procrastination among students: rumination plays a larger mediating role than worry. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. 2018;36(1):15-27.
5. 5.        Mediating role of rumination. Clin Res. 2018;4(1):1-5.
6. Roelofs J, Muris P, Huibers M, Peeters F, Arntz A. On the measurement of rumination: A psychometric evaluation of the ruminative response scale and the rumination on sadness scale in undergraduates. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 2006;37(4):299-313.
7. Davidson CL, Grant DM, Byrd-Craven J, Mills AC, Judah MR, Lechner WV. Psychometric properties of the co-rumination questionnaire. Personality and Individual Differences. 2014;70:171-5.
8. Fan C, Chu X, Wang M, Zhou Z. Interpersonal stressors in the schoolyard and depressive symptoms among Chinese adolescents: The mediating roles of rumination and co-rumination. School Psychology International. 2016;37(6):664-79.
9. Guarneri-White ME. Making a Bad Situation Worse: Co-rumination and Peer Victimization in Two Adolescent Samples. Texas The University of Texas at Arlington; 2017.
10. Calmes CA, Roberts JE. Rumination in interpersonal relationships: Does co-rumination explain gender differences in emotional distress and relationship satisfaction among college students? Cognitive Therapy and Research. 2008;32(4):577-90.
11. Criss MM, Houltberg BJ, Cui L, Bosler CD, Morris AS, Silk JS. Direct and indirect links between peer factors and adolescent adjustment difficulties. Journal of applied developmental psychology. 2016;43:83-90.
12. Krause ED, Vélez CE, Woo R, Hoffmann B, Freres DR, Abenavoli RM, et al. Rumination, depression, and gender in early adolescence: a longitudinal study of a bidirectional model. The Journal of Early Adolescence. 2018;38(7):923-46.
13. Ames-Sikora AM, Donohue MR, Tully EC. Nonlinear associations between co-rumination and both social support and depression symptoms. The Journal of psychology. 2017;151(6):597-612.
14. Rose AJ, Carlson W, Waller EM. Prospective associations of co-rumination with friendship and emotional adjustment: Considering the socioemotional trade-offs of co-rumination. Developmental psychology. 2007;43(4):1019-44.
15. Parr NJ. Somatization in the Social Environment: Relations to Victimization and Friendship Processes Among Middle School Students. Williamsburg, Virginia: College of William & Mary; 2015.
16. Hankin BL, Stone L, Wright PA. Corumination, interpersonal stress generation, and internalizing symptoms: Accumulating effects and transactional influences in a multiwave study of adolescents. Development and Psychopathology. 2010;22(1):217-35.
17. Stone LB, Hankin BL, Gibb BE, Abela JR. Co-rumination predicts the onset of depressive disorders during adolescence. Journal of abnormal psychology. 2011;120(3):752-7.
18. Alimoradi H. The role of co-rumination in predicting symptoms of depression and anxiety in adolescent boys and girls. Tabriz: Tabriz University; 2015.
19. Alimoradi H, Jahandari P, Garmsari G. The role of Co-rumination in predicting symptoms of internalization of active users of virtual social networks. Studies in Psychology and Education. 2016;3:85-100.
20. Yadegari SK. The Effectiveness of Life Skills Training on Reducing Co-Rumination and Anxiety in High School Male Students in Bandar Abbas. Bandar Abbas: Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch; 2018.
21. Sharif Salghi S. The mediating role of early maladaptive schemas in relation to rumination and the quality of marital relationship of divorced women in Bandar Abbas. Bandar Abbas: Hormozgan University; 2019.
22. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour research and therapy. 1995;33(3):335-43.
23. Sahebi A, Asghari MJ, Salari R. Validation of depression anxiety and stress scale (DASS-21) for an Iranian population. Iranian Psychologists. 2005;4(1):299-313.
24. Nolen-Hoeksema S, Morrow J. A prospective study of depression and posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: the 1989 Loma Prieta Earthquake. Journal of personality and social psychology. 1991;61(1):115-21.
25. Luminet O. Measurement of Depressive Rumination and Associated Constructs. In: Papageorgiou C, Wells A, editors. Depressive Rumination: Nature, Theory and Treatment. New York: Wiley; 2004. p. 187-215.
Bagherinejad M, Salehi Fadardi J, Tabatabaei SM. The relationship between rumination and depression in a sample of Iranian university of students. Research in Clinical Psychology and Counseling. 2010;11(1):21-38.
 • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 25 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 29 اردیبهشت 1400