بررسی تأثیرات روانی ویروس کرونا و قرنطینه ی پس از آن برکودکان با استفاده از آزمون های ترسیمی : مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علومتربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه بالینی، دانشکده روانشناسی و علومتربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: سلامت روان افراد، به ویژه کودکان، جزو اولویتهای مهم هر جامعه ای محسوب می شود؛ بنابراین شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار حائز اهمیت است. مقاله ی حاضر به بررسی تأثیرات روانشناختی ویروس کرونا و قرنطینگی متعاقب آن بر این گروه مهم و آسیب پذیر میپردازد.
روش: با استفاده از روش مطالعه موردی، چهار کودک پایه ششم دبستان که برای دو ماه در قرنطینه خانگی بودند مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور درک بهتر مسائل روانشناختی کودکان، از ترکیب آزمونهای ترسیمی (آزمونهای ترسیم درخت (TDT)،ترسیم شخص (DAP)و ترسیم حیوان) برای گردآوری داده‌ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل و تفسیرترسیم ها بیانگر وجود اضطراب و ترس، سرزندگی کم، پرخاشگری و خصومت، کمبود و جستجوی احساس امنیت و بازداری، احساس ناکارامدی، تردید و انفعال است. نشانگان افسردگی به طور معنادار در ترسیم ها وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد بیماری کرونا و قرنطینگی، بیش از افسرده کردن کودکان، باعث ایجاد اضطراب، احساس ناامنی و کاهش سرزندگی شده است؛ در نتیجه لازم است با روشهای مختلف از جمله دادن اطلاعات مناسبت در خصوص این بیماری، حس عدم امنیت، اضطراب و تردید کودک برطرف شده و راه های مقابله و مواجهه مؤثر را بیاموزد. تحقیقات بیشتری با نمونه بزرگتر برای اعتبارسنجی این یافته ها لازم است.
واژگان کلیدی: بیماری کرونا، سلامت روان، قرنطینگی، کودکان، آزمونهای ترسیمی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Psychological Effects of Coronavirus and Subsequent Quarantine on Children with Using Drawing Tests: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Marzie Asadollahe 1
  • zohreh Rafezi 2
1 Master Student of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Clinical Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Mental health of individuals. especially children, is one of the important priorities of any society; Therefore, identifying and examining the factors affecting it is very important. The present article examines the psychological effects of coronavirus and subsequent quarantine on this important and vulnerable group.

Methods: Using a case study method, four sixth-graders who had been under house quarantine for two months were studied and in order to better understand the psychological problems of children, a combination of drawing tests, including Tree Drawing Test (TDT), Draw A Person test (DAP) and animal drawing test were used to collect data.

Results: The results of the analysis and interpretation of the drawings indicate the existence of anxiety and fear, low vitality, aggression and hostility, lack of and search for a sense of security, and inhibition, inefficiency, doubt and passivity. Depressive symptoms were not significantly present in the drawings.

Conclusion: The results showed that the coronavirus and quarantine caused anxiety, insecurity and decreased vitality more than depressing children. Therefore, it’s necessary to resolve the child's feelings of insecurity, anxiety and doubt through various methods such as providing appropriate information about this disease, and to learn ways to deal with it effectively. Further research with a larger sample is needed to validate these findings.

Keywords: Coronavirus, Mental health, Home quarantine, Children, Drawing tests

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Mental Health
  • Home quarantine
  • Children
  • Drawing tests

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400
  • تاریخ دریافت: 18 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 18 فروردین 1400