بررسی تأثیرات روانی ویروس کرونا و قرنطینه ی پس از آن برکودکان با استفاده از آزمون های ترسیمی : مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: سلامت روان افراد، به ویژه کودکان، جزو اولویتهای مهم هر جامعه ای محسوب می شود؛ بنابراین شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار حائز اهمیت است. مقاله ی حاضر به بررسی تأثیرات روانشناختی ویروس کرونا و قرنطینگی متعاقب آن بر این گروه مهم و آسیب پذیر میپردازد.
روش: با استفاده از روش مطالعه موردی، چهار کودک پایه ششم دبستان که برای دو ماه در قرنطینه خانگی بودند مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور درک بهتر مسائل روانشناختی کودکان، از ترکیب آزمونهای ترسیمی (آزمونهای ترسیم درخت (TDT)،ترسیم شخص (DAP)و ترسیم حیوان) برای گردآوری داده‌ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل و تفسیرترسیم ها بیانگر وجود اضطراب و ترس، سرزندگی کم، پرخاشگری و خصومت، کمبود و جستجوی احساس امنیت و بازداری، احساس ناکارامدی، تردید و انفعال است. نشانگان افسردگی به طور معنادار در ترسیم ها وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد بیماری کرونا و قرنطینگی، بیش از افسرده کردن کودکان، باعث ایجاد اضطراب، احساس ناامنی و کاهش سرزندگی شده است؛ در نتیجه لازم است با روشهای مختلف از جمله دادن اطلاعات مناسبت در خصوص این بیماری، حس عدم امنیت، اضطراب و تردید کودک برطرف شده و راه های مقابله و مواجهه مؤثر را بیاموزد. تحقیقات بیشتری با نمونه بزرگتر برای اعتبارسنجی این یافته ها لازم است.
واژگان کلیدی: بیماری کرونا، سلامت روان، قرنطینگی، کودکان، آزمونهای ترسیمی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Psychological Effects of Coronavirus and Subsequent Quarantine on Children with Using Drawing Tests: A Case Study

نویسندگان [English]

 • Marzie Asadollahe 1
 • zohreh Rafezi 2
1 Master Student of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Clinical Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Mental health of individuals. especially children, is one of the important priorities of any society; Therefore, identifying and examining the factors affecting it is very important. The present article examines the psychological effects of coronavirus and subsequent quarantine on this important and vulnerable group.

Methods: Using a case study method, four sixth-graders who had been under house quarantine for two months were studied and in order to better understand the psychological problems of children, a combination of drawing tests, including Tree Drawing Test (TDT), Draw A Person test (DAP) and animal drawing test were used to collect data.

Results: The results of the analysis and interpretation of the drawings indicate the existence of anxiety and fear, low vitality, aggression and hostility, lack of and search for a sense of security, and inhibition, inefficiency, doubt and passivity. Depressive symptoms were not significantly present in the drawings.

Conclusion: The results showed that the coronavirus and quarantine caused anxiety, insecurity and decreased vitality more than depressing children. Therefore, it’s necessary to resolve the child's feelings of insecurity, anxiety and doubt through various methods such as providing appropriate information about this disease, and to learn ways to deal with it effectively. Further research with a larger sample is needed to validate these findings.

Keywords: Coronavirus, Mental health, Home quarantine, Children, Drawing tests

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronavirus
 • Mental health
 • Home quarantine
 • Children
 • Drawing tests
 1. منابع

  1. World Health Organization. The classical definition of a pandemic is not elusive. Bulletin of the World Health Organization. 2011; 89(7): 540-541. Available from: [Link]

  2. Zheng Y, Li J, Zhang M, Jin B, Li X, Cao Zh, et al. A survey of the psychological status of primary school students who were quarantined at home during the coronavirus disease 2019 pandemic in Hangzhou China. Department of Urology, the Affiliated Xiaoshan First People’s Hospital of Hangzhou Normal University. 2020.

  3. Galea S, Merchant RM, Lurie N. The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: The need for prevention and early intervention. JAMA Intern Med. 2020;180(6):817-18.

  4. Kandola A, Lewis G, Osborn DPJ, Stubbs B, Hayes JF. Depressive symptoms and objectively measured physical activity and sedentary behavior throughout adolescence: a prospective cohort study. Lancet Psychiatry. 2020; 7(3): 262-271.

  5. Torales J, O'Higgins M, Rios González CM, Barrios I, García-Franco O, Castaldelli-Maia JM, et al. Considerations on the mental health impact of the novel coronavirus outbreak (COVID-19). scientific electronic library online. 2020.

  6. Mohammadi Gh, Sheidaee K, Dashti Dargahloo S, Tabarestani M, Hosseinzadegan M, Ashrafinia F, et al. Overview on Children Mental Health Status during Coronavirus Disease: Expressing How to Support. Int J Pediatr. 2020; 8(9): 11931-937.

  7. Ashoori M, Farah Bidjarib A. Fears and Their Manifestation in 10-12 Year-old Girls' Paintings in Zanjan County. Procedia Soc Behav Sci. 2015; 205: 80-85.

  8. Hatano Y, Yamada M, Nakagawa K, Nanri H, Kawase M, Fukui K. Using Drawing Tests to Explore the Multidimensional Psychological Aspects of Children with Cancer. Jpn J Clin Oncol (JJCO). 2014; 44(10): 1009-1012.

  9. Asghari Nekah SM. Children’s drawing: The challenge of diagnosis and evaluation. Journal of Education Department of Social Services (Aramesh). 2004; 1(11&12): 8-14. [Persian]

  10. Ebrahimi Moghaddam H, Badrizadeh A, farhadi A. Study of anxiety symptoms in drawing-a-person test of Khorramabad 10 years old children. yafte. 2014; 15 (5): 93-103. [Persian]

  11. Thomas G.V, Silk M.J.A. An Introduction to the Psychology of Children's Drawings. Mokhber A. (Persian translator). Tehran: Tarh-e-No Publications; 1380, pp: 80.

  12. Saneei A, Bahrami H, Haghegh S.A. Self-esteem and anxiety in human figure drawing of Iranian children with ADHD. The Arts in Psychotherapy. 2011; 38 (4): 256–260.

  1. 13.  Rose S. E, Jolley R. P, Burkitt E. A review of children’s, teachers’ and parents’ influences on children’s drawing experience. International Journal of Art & Design Education. 2006; 25(3): 341–349.

  14. Muri S. A. Beyond the face: art therapy and self-portraiture. The Arts in Psychotherapy. 2007; 34(4): 331-339.

  15. Goldner L, Scharf M. Children’s family drawings and internalizing problems. The Arts in Psychotherapy. 2012; 39(4): 262–271.

  16. Leibowitz M. Interpreting projective drawings: A self-psychological approach. Hashemi Azar J. (Persian translator). Second edition. Tehran: Arjmand Publications; 1394.

  17. 1Mizuta I, Inoue Y, Fukunaga T, Ishi R, Ogawa A, Takeda M. Psychological characteristics of eating disorders as evidenced by the combined administration of questionnaires and two projective methods: The Tree Drawing Test (Baum Test) and the Sentence Completion Test. Psychiatry Clin Neurosci. 2002; 56(1): 41–53.

  1. 18.  Farhadi A, Pouretemad H. Symptoms of aggression in boys 9- year- old draw – A- person test. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2008; 10(39):199-207.
  2. 19.  Mosavi Khorshidi S.Z, Mohammadipour M. Children’s Drawing: a Way to Discover Their Psychological Disorders and Problems. Int J Ment Health Addict (IJMA). 2016; 14: 31–36.
  3. 20.  Dadsetan P. Personality assessment of children based on drawing tests. Nine edition. Tehran: Roshd Publications, 1395.
  4. 21.  Tharinger D.J, Stark K. A qualitative versus quantitative approach to evaluating the Draw-A-Person and Kinetic Family Drawing: A study of mood- and anxiety-disorder children. Psychological Assessment: A J Consult Clin Psychol. 1990; 2(4): 365-375.
  5. 22.  Taylor S. The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease, Cambridge Scholars Publishing; 2019, PP: 75.