پیش‌بینی رفتارهای انطباقی در برابر کووید 19 بر اساس نقش عواطف، خودشفقتی و آسیب‌پذیری روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استاد روان شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش عوامل روان‌شناختی در رفتارهای انطباقی، هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی رفتارهای انطباقی بزرگسالان در برابر کووید 19 بر اساس نقش عواطف مثبت و منفی، خودشفقتی و آسیب‌پذیری روانی است.
روش: این پژوهش توصیفی، با طرح همبستگی انجام شد. شرکت کنندگان در تحقیق 284 بزرگسال ساکن شهر رشت بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه رفتارهای انطباقی در برابر کووید 19 کلارک و همکاران، پرسشنامه عواطف مثبت و منفی واتسون و همکاران، فرم کوتاه شفقت به خود نف و فرم کوتاه پرسشنامه نشانه‌های دورا و همکاران را به صورت آنلاین تکمیل نمودند.
یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عواطف مثبت و منفی، شفقت به خود و آسیب‌پذیری روانی 31/1 درصد واریانس رفتارهای انطباقی بزرگسالان در برابر ویروس کووید 19 را پیش‌بینی می‌کنند.
نتیجه گیری: یافته‌های این پژوهش حاکی از نقش مهم عواطف، خودشفقتی و آسیب‌پذیری روانی در پیش‌بینی به کار بستن رفتارهای انطباقی در برابر کووید 19 در بزرگسالان است. پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های آموزشی با هدف افزایش خودشفقتی و عواطف مثبت و کاهش آسیب‌پذیری و عواطف منفی بزرگسالان برای مقاوم سازی افراد در شرایط کنونی طراحی و اجرا شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting compliance behaviors against Covid 19 based on affects, self-compassion and psychological vulnerability

نویسندگان [English]

 • Arefeh Hamideh Moghadam 1
 • zeinab sharifipour Chokami 2
 • abbas abolghasemi 3
1 Psychology, Faculty of Literature and Humanities. Guilan university, Rasht, Iran
2 Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Guilan university, Rasht, Iran
3 Professor of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Guilan university, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction: According to the role of Psychological factors in adaptive behaviors, the purpose of this research is prediction of adults adaptive behaviors according to the role of positive and negative affects, self compassion and psychological vulnerability.
Methods: This research performed descriptive and by correlation design. The participants was 284 adults who lived in Rasht city and they have chosen available and they completed the Clark et al adaptive behaviors against COVID-19 questionnaire, Watson et al Positive and negative affect scales (PANAS), Neff et al Self-Compassion Scale (short-form) and Dura et al Brief Symptoms Inventory 18.
Results: The results of multivariate regression analysis showed that self compassion, positive affect, negative affect and psychological vulnerability specify 31/1 percent of adaptive behaviors against COVID-19 variance among adults.
Conclusion: Findings of this study indicate the important role of affects, self-compassion and psychological vulnerability in predicting the use of adaptive behaviors against COVID-19 in adults. It is recommended that training programs be designed and implemented with the aim of increasing self-compassion and positive affects and reducing the psychological vulnerability and negative affects of adults to make people resilient in the current situation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • psychological vulnerability
 • self compassion
 • compliance behaviors
 • affects
 • Covid 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 23 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 25 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 12 اردیبهشت 1400