رابطه استرس ادراک‌شده و اضطراب اجتماعی با انسجام روانی در بحران‌های پاندومی، با تأکید بر بیماران کووید 19 ترخیصی از بیمارستان واسعی سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد بجنورد، بجنور، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد بجنورد، بجنورد ایران

چکیده

مقدمه : هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی انسجام روانی بر اساس استرس ادراک شده و اضطراب اجتماعی در بحرانهای پاندومی، با تأکید بر بیماران کووید 19 ترخیصی از بیمارستان واسعی سبزوار بود.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه بیماران کووید 19 ترخیصی از بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1399 به تعداد 4500 نفر تشکیل داده‌اند که تعداد 351 نفر از آن‌ها بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی و در دسترس به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش مقیاس استرس ادراک‌شده کوهن (PSS) و همکاران، مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز(LSAS) و مقیاس انسجام روانی فلنسبرگ و همکاران(SCQ) بود.
یافته‌ها: به منظور تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون با روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین استرس ادراک‌شده و اضطراب اجتماعی و مؤلفه‌های آن با احساس انسجام روانی در جهت منفی ارتباط معنی‌دار وجود دارد و از میان مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی، سهم اضطراب موقعیت اجتماعی بیشتر است(001/0=p).
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که احساس انسجام روانی در بیماران بهبودیافته از کرونا می‌تواند پیش‌بینی کننده منفی برای استرس ادراک‌شده و اضطراب اجتماعی باشد و نقش پیشگیرانه‌ای داشته باشد و اقدامات روان‌شناختی فردی و گروهی در خصوص انسجام روانی، می‌تواند با کاهش استرس ادراک‌شده و اضطراب اجتماعی افراد بیانجامد و به سلامت روان جمعی کمک نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between perceived stress and social anxiety with psychological cohesion in pandemic crises, with emphasis on Covid 19 patients discharged from Sabzevar Vasei Hospital

نویسندگان [English]

 • mohsen shakerinasab 1
 • morteza Zibaei sani 1
 • zahra kazemabadi farahani 2
 • zohreh ghalehnovi 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Bojnourd Azad University, Bojnour, Iran
2 Master of Clinical Psychology, Semnan Azad University, Semnan, Iran
3 Master of Educational Psychology, Bojnourd Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

Introduction:The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived stress and social anxiety with psychological cohesion in pandemic crises, with emphasis on covid 19 patients discharged from Sabzevar Vasei Hospital
Method: The present study is a descriptive correlational study and its statistical population is all 4500 patients with covid 19 patients discharged from Sabzevar Vasei Hospital in 2020. The statistical sample consists of 351 people who have been selected as a statistical sample based on the Morgan table and random sampling method. The instruments used in this study were Cohen et al(PSS) Perceived Stress Scale, Leibovitz Social Anxiety Scale(LSAS) and Flensberg et al(SCQ). Mental Cohesion Scale questionnaires.
Results: In order to analyze the data, correlation coefficient and regression analysis were used by stepwise method. The results showed that there is a significant relationship between perceived stress and social anxiety and its components with the feeling of psychological cohesion in a negative direction and among the components of social anxiety, the share of social status anxiety is higher. (p = 0.001).
Conclusion: In general, it can be concluded that the feeling of psychological cohesion in patients recovering from coronary artery can be a negative predictor of perceived stress and social anxiety and have a preventive role, and individual and group psychological measures on mental cohesion can reduce perceived stress and social anxiety. Individuals lead and contribute to collective mental health

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perceived stress
 • Social Anxiety
 • Mental cohesion
 • Covid patients 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 22 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 27 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 12 اردیبهشت 1400