کووید 19 و آسیب های روان شناختی : ترسیم نقشه علمی پژوهش های بین المللی در پایگاه استنادی وب آوساینس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از زمان همه گیری کووید 19 همه جهان تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته است. در کنار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بیماری، شناخت و تاثیر آسیب های روان شناختی این بیماری در جامعه دارای اهمیت و ضرورت می باشد. هدف این پژوهش، ترسیم نقشه علمی یا ساختار فکری حوزه موضوعی کویید 19 و آسیب های روان شناختی در پایگاه‌های وب آو ساینس طی سال‌های 2019 تا 2021 می باشد. بررسی روند رشد، مهم‌ترین کشورها، نویسندگان، دانشگاه‌ها، مجلات، واژه‌های به کاررفته در پژوهش‌های مربوط به کووید 19 و آسیب های روان شناختی بوده است.
مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از روش های علم سنجی و به کمک فن تحلیل هم رخداد واژگان با استفاده از نرم افزار VOSviewer انجام‌شده است.
یافته ها: بررسی داده‌های استخراج ‌شده نشان داد که در طی بازه سال‌های 2019 تا 2021 تعداد 3690 مدرک علمی در حوزه کویید 19 و آسیب های روان شناختی در پایگاه وب او ساینس نمایه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نقشه علمی حوزه کووید و آسیب های روان شناختی آن از 4 خوشه موضوعی اصلی تأثیر کویید 19 بر استرس، اضطراب، افسردگی و سلامت روان تشکیل‌شده است. وانگ، ژانگ، و گریفیت از مهم ترین و پرتولیدترین نویسندگان، این حوزه بوده اند. پرتولید ترین کشور و دانشگاه در این زمینه متعلق به کشور آمریکا و دانشگاه HUAZHONG UNIV SCI TECHNOL از کشور چین بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Covid-19 and psychopathology: Drawing the Scientific Map of International Researches in the Web of Science citation databases

نویسندگان [English]

 • Hossein Moradimoghadam 1
 • Rouhalah Khademi 2
1 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, Semnan University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Information Science, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: The whole world has been affected by Corona virus Since the Covid-19 epidemic. In addition to the economic and social consequences of this disease, recognizing and influencing the psychopathology of this disease in society is important and necessary. The purpose of this study was to draw a scientific map or intellectual structure of the subject area of Covid-19 and psychopathology in Web of Science databases (formerly known as ISI) during the years 2019 to 2021. Other objectives have been to examine the growth trend, the most important countries, authors, universities, journals, terms used, and psychopathology.
Materials and Methods: This research has been done using scientometric methods and with the help of co-word analysis technique using VOSviewer software.
Findings: A review of the extracted data showed that during the period 2019 to 2021, 3690 scientific documents in the field of Covid-19 and psychopathology were indexed on the Web of Science database. The results of this study showed that the scientific map of the corona area and its psychopathology consists of 4 main thematic clusters of the effect of Covid-19 on stress, anxiety, depression and mental health. Wang, Zhang, and Griffith were among the most important and prolific authors in this area. Most of the documents were published in FRONTIERS IN PSYCHOLOGY and INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, and the most productive country and university in this field was United States and HUAZHONG UNIV SCI TECHNOL from China.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid-19
 • psychopathology
 • Scientific Map
 • co-word Analysis
 • Scientometrics
 1. منابع

  1. Ahmad Alipour. A. Ghadami, A., Alipour, Z., Abdollahzadeh H. Preliminary validation of the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample. Health psychology, 2020, 8(32): 163-175.

  2. Khademi R., Moradimoghadam, h. Drawing a scientific map of the divorce research fieldusing co-citation analysis, Caspian Journal of Scientometrics.2020; 7(1): 62-68.

  3. Khademi, R. Heidari, G. Mapping the intellectual structure of Information Management using Co-words during 1986 to 2012. Science and Techniques Of Information Management. 2012: 2(2):59-93.

  4. Mazza, C., Ricci, E., Biondi, S., Colasanti, M., Ferracuti, S., Napoli, C., & Roma, P. A nationwide survey of psychological distress among Italian people during the COVID-19 pandemic: immediate psychological responses and associated factors. International journal of environmental research and public health, 2020, 17)9(: 3165.

  5. Lima, C. K. T., de Medeiros Carvalho, P. M., Lima, I. D. A. A. S., de Oliveira Nunes, J. V. A., Saraiva, J. S., de Souza, R. I., ... & Neto, M. L. R. The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV (new Coronavirus disease). Psychiatry research, 2020, 287: 112915-112917.

  6. Ahmed, M. Z., Ahmed, O., Aibao, Z., Hanbin, S., Siyu, L., & Ahmad, A AHMED, Md Zahir, et al. Epidemic of COVID-19 in China and associated psychological problems. Asian journal of psychiatry, 2020, 51: 102092

  7. Asgari, M., Ghadami, A., Aminaei, R., rezazadeh, R. Psychological Effects of Covid 19 and Its Psychological Effects: A Systematic Review. Quarterly Of Educational Psychology, 2020, 16(55): 173-206.

  8. Choobdari, A., Nikkhoo, F., Fooladi, F. Psychological Consequences of New Coronavirus (Covid 19) in Children: A Systematic Review. Quarterly Of Educational Psychology, 2020, 16(55): 55-68.

  1. 9.  Karimi,L., Khalili, R.,, Sirati Nir, M. Prevalence of Various Psychological Disorders duringthe COVID-19 Pandemic: Systematic Review. Journal of Military Medicine, 2020, 22(6): 648-662.

  10. Emami M, Daniali S. Co-authorship network analysis and social network indicators of coronavirus research. Caspian Journal of Scientometrics. 2021; 7 (2):18-27.

  11. Moradimoghadam H, Khademi R, Arabian S. Analysis of thematic and co-authorship maps of the articles in the Journal of Research on Addiction: a Scientometric study. CJS. 2019; 6 (1).

  12. Daniali S, Naghshineh N, Fadai G. Co-word mapping of Image Retrieval based on Web of Science-Indexed Papers. Caspian Journal of Scientometrics. 2018; 4 (2):53-61.