مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و توانبخشی شناختی بر تکانشگری، بی ثباتی هیجانی و جرح خویشتن در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد روانپزشکی ، مرکز روانپزشکی و علوم رفتاری ، موسسه اعتیاد ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری ، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و توانبخشی شناختی بر تکانشگری، بی‌ثباتی هیجانی و رفتار جرح خویشتن در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام شد.
روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با جایگزینی تصادفی از نوع طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل شامل پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی و سوختگی زارع ساری و مطب های روانپزشکی شهر ساری در سال 1399 که بر اساس تشخیص روانپزشک و مصاحبه بالینی بر مبنای نسخه پنجم راهنمایی تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، تشخیص اختلال شخصیت مرزی دریافت کردند، بود. 45 نفر از بیماران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه( دو گروه آزمایشی آموزش نوروفیدبک و توانبخشی شناختی و گروه کنترل) تقسیم شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات پرسشنامه تکانشگری بارات، پرسشنامه بدتنظیمی هیجانی گراتز و رومر، مقیاس خودآسیبی سوانسون و همکاران بودند. داده‌ها با تحلیل کوواریانس چندمتغیره( مانکووا) و تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری تحلیل شدند.
یافته ها : یافته ها نشان داد در کاهش تکانشگری حرکتی از مولفه های تکانشگری و عدم وضوح هیجانی از مولفه های بی ثباتی هیجانی بین گروه نوروفیدبک و توانبخشی شناختی تفاوت معناداری وجود داشت (001/0=p). در کاهش سایر موارد بین گروه نوروفیدبک و توانبخشی شناختی تفاوت معناداری وجود نداشت(05/0<p).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان گفت نوروفیدبک طی جلسات مختلف مغز را برای فعالیت با الگوهای مناسب پرورش می‌دهد و تمرینات توانبخشی به مغز کمک می‌کند که این تغییرات را در رفتار نمایان کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of neurofeedback and cognitive rehabilitation on impulsivity, emotional instability and self-mutilation in patient with borderline personality disorder

نویسندگان [English]

  • Fereshte Bakhshian 1
  • Kamran Yazdanbakhsh 1
  • Jahangir Karami 1
  • Seyed Hamze Hosseini 2
1 Department of psychology, Faculty of social science, Razi university. Kermanshah, Iran
2 Professor of Psychiatry,Psychiatry and Behavioral Sciences Resrarch Center, Addiction Institude, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study is Comparison of the Effectiveness of neurofeedback and cognitive rehabilitation on impulsivity, emotional instability and self-mutilation behavior in patient with borderline personality disorder.
Method: The design of the present study was a quasi experimental design of pretest-posttest design with control group with quarterly follow-up. The statistical population of the present study was all patients of Zareh Psychiatric and Burn Hospital in Sari and psychiatric offices in Sari in 1399, who received a diagnosis of borderline personality disorder based on the psychiatrist diagnosis and clinical interview based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(fifth version). 45 patients were selected using available sampling method and randomly substituted in three groups(two experimental groups of neurofeedback training and cognitive rehabilitation and control group). The data collection tools were Impulsivity Questionnaire Barat Difficulties in Emotion Regulation Scale, Gratz and Roemer ,and Self-injury Scale Swanson et al. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance (Mancova) and analysis of variance by repeated measures.
Results: The Findings showed that there is a significant difference between neurofeedback group and cognitive rehabilitation in reducing motor impulsivity from impulsivity components and lack of emotional clarity from emotional instability components(p=0/000). But there is no significant difference between neurofeedback group and cognitive rehabilitation in reducing other components and self- mutilation(p>0/05).
Conclusion: According to the findings, it can be said that neurofeedback during different sessions develops the brain to function with appropriate patterns, and rehabilitation exercises help the brain to show these changes in behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neurofeedback
  • cognitive rehabilitation
  • impulsivity
  • emotional instability
  • self-mutilation