مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و توانبخشی شناختی بر تکانشگری، بی ثباتی هیجانی و جرح خویشتن در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد روانپزشکی ، مرکز روانپزشکی و علوم رفتاری ، موسسه اعتیاد ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری ، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و توانبخشی شناختی بر تکانشگری، بی‌ثباتی هیجانی و رفتار جرح خویشتن در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام شد.
روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با جایگزینی تصادفی از نوع طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل شامل پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی و سوختگی زارع ساری و مطب های روانپزشکی شهر ساری در سال 1399 که بر اساس تشخیص روانپزشک و مصاحبه بالینی بر مبنای نسخه پنجم راهنمایی تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، تشخیص اختلال شخصیت مرزی دریافت کردند، بود. 45 نفر از بیماران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه( دو گروه آزمایشی آموزش نوروفیدبک و توانبخشی شناختی و گروه کنترل) تقسیم شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات پرسشنامه تکانشگری بارات، پرسشنامه بدتنظیمی هیجانی گراتز و رومر، مقیاس خودآسیبی سوانسون و همکاران بودند. داده‌ها با تحلیل کوواریانس چندمتغیره( مانکووا) و تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری تحلیل شدند.
یافته ها : یافته ها نشان داد در کاهش تکانشگری حرکتی از مولفه های تکانشگری و عدم وضوح هیجانی از مولفه های بی ثباتی هیجانی بین گروه نوروفیدبک و توانبخشی شناختی تفاوت معناداری وجود داشت (001/0=p). در کاهش سایر موارد بین گروه نوروفیدبک و توانبخشی شناختی تفاوت معناداری وجود نداشت(05/0<p).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان گفت نوروفیدبک طی جلسات مختلف مغز را برای فعالیت با الگوهای مناسب پرورش می‌دهد و تمرینات توانبخشی به مغز کمک می‌کند که این تغییرات را در رفتار نمایان کند.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  1. NV V. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5. A quick glance. Indian J Psychiatry. 2013;55(3):220-3.
  2. Loas G SM, Pham-Scottez A, Perez-Diaz F, Corcos M. Alexithymia in adolescents with borderline personality disorder. J Psychosom. 2012;72(2):147-52.
  3. Bohus M, Stoffers-Winterling J, Sharp C, Krause-Utz A, Schmahl C, Lieb K. Borderline personality disorder. The Lancet. 2021;398(10310):1528-40.
  4. Ebner-Priemer U, Santangelo P, Bohus M. Emotional instability and borderline personality disorder. European Psychiatry. 2016;33(S1):S51-S.
  5. J AH, Ghanbari Hashem, Abadi B. Efficacy of cognitive behavioral and pharmacological treatments in anxiety and impulsivity in men with borderline personality disorder. Fundamentals of Mental Health 2008;10(4):317- 23.
  6. Hamilton KR, Mitchell MR, Wing VC, Balodis IM, Bickel WK, Fillmore M, et al. Choice impulsivity: Definitions, measurement issues, and clinical implications. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 2015;6(2):182.
  7. Brown M.Z. CKA, Linehan M.M. Reasons for suicide attempts and nonsuicidal self-injury in women with borderline personality disorder. J AbnormPsychol. 2002;111:202-198.
  8. RJ D. What does the prefrontal cortex "do" in affect: perspectives on frontal EEG asymmetry research. Biological psychology. 2004;67:223-19.
  9. Chapman A L GKL. The borderline personality disorder. New Harbinger publication, Inc. 2007.
  10. Martino F, Lia L, Bortolotti B, Menchetti M, Monari M, Ridolfi ME, et al. La famiglia del paziente con disturbo borderline di personalità: carico della malattia e interventi destinati ai caregiver. Rivista di Psichiatria. 2014;49(5):199-206.
  11. Allen A, Links PS. Aggression in borderline personality disorder: evidence for increased risk and clinical predictors. Current psychiatry reports. 2012;14(1):62-9.
  12. Scott LN, Stepp SD, Pilkonis PA. Prospective associations between features of borderline personality disorder, emotion dysregulation, and aggression. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 2014;5(3):278.
  13. Bivona U CP, Barba C, Onder G, Azicnuda E, Silvestro D, Mangano R, Rigon J, & Formisano R. Executive functioning and metacognitive selfawareness after severe traumatic brain injury. Journal of the International Neuropsychological Society. 2008;14:862-8.
  14. Walshaw PD AL, Sabb FW. Executive function in pediatric bipolar disorder and attention-defici hyperactivity disorder: in search of distinct phenotypic profiles. Neuropsychol Rev 2010;20:103-20.
  15. Phillips ML DW, Rauch SL, Lane R. Neurobiology of emotion perception II: implications for major psychiatric disorders. Biol Psychiatry 2003;54:515-28.
  16. Soloff PH MC, Becker C, Greer P, Kelly TM. Constantine D. Impulsivity and prefrontal hypometabolis m in borderline personality disorder. Psychiatry Research 2003;123:153-63.
  17. Chalabianloo GH AR. The role of frontal alpha and temperament dimensions in predicting interpersonal problems in patients with borderline personality disorder mediated by the ability of emotional differentiation. Psychological methods and models. 2014;5(17):111-93.
  18. Raymond J VC, Parkinson L A, Gruzelier JH. The effects of alpha/theta neurofeedback on personality and mood. Cognitive Brain Research 2005;23:287– 92.
  19. A E. Neurobiology of anxiety: from neural circuits to novel solutions? Depression and Anxiety. 2012;29(5):355-8.
  20. DC H. Neurofeedback Treatment of Depression and Anxiety. Journal of Adult Development. 2005;12(3): 131-7.
  21. Wolters G SS, Brands I, Van Heugten C. Coping styles in relation to cognitive rehabilitation and quality of life after brain injury. Neuropsychological Rehabilitation. 2010;20(4):587–600.
  22. Thorell L B NSB, Bohlin G, Klingberg T. Training and transfer effects of executive functions in preschool Children. Developmental Science. 2009;12(1):106-13.
  23. Saha P CP, Mukhopadhyay P, Bandhopadhyay D, Ghosh S. Computer-Based Attention Training for treating a Child with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: An Adjunct to Pharmacotherapy - A case report. Journal of Pharmacy Research. 2015;9(11):612-7.
  24. Khanjani Z FM, Nazari M, Saeedi M, Abravani P. Effectiveness of cognitive rehabilitation on selective and divided attention and executive function in adults with stroke. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 2018;5(3):81-94.
  25. Yazdanbakhsh K ES, Moradi A. The effectiveness of cognitive rehabilitation of working memory on improving sleep problems And behavioral symptoms in children with attention deficit / hyperactivity disorder. Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals 2018;8(29):213-34. [in Persian].
  26. Alipor A AF. The Effectiveness of Computerized Cognitive Training on the Attention Functions of Students with Dyslexia. Journal Of Exeptional Children 2017;17(3):73-84 [inPersian].
  27. Aghaei Sabet S BS, Dehshiri G. Effectiveness of Cognitive Rehabilitation of Verbal and Visuospatial Working Memory in Improving the Mathematical Performance of Students with Dyscalculia. Journal Of Exeptional Children 2018;18(2):5-22[inPersian].
  28. Bogdanova Y YM, Ho V T, Cicerone KD. Computerized cognitive rehabilitation of attention and executive. function in acquired brain injury: A systematic review. The Journal of head trauma rehabilitation. 2016;31(6):419-33.
  29. Amani O MM, Mazaheri V, Shamsian C. Effectiveness of Cognitive Rehabilitation in Executive Functions (Attention and Working Memory) in Adolescents Survived from Acute Lymphoblastic Leukemia with a History of Chemotherapy: A Randomized Clinical Trial. J Mazandaran Univ Med Sci 2017;27(147):126-38 [in Persian].
  30. Steiner NJ SR, Gotthelf D, Perrin E. Computerbased attention training in the schools for children with attention deficit/hyperactivity disorder: A preliminary trial. Clin Pediatr. 2014;50:615–22.
  31. Oud M, Arntz A, Hermens ML, Verhoef R, Kendall T. Specialized psychotherapies for adults with borderline personality disorder: a systematic review and meta-analysis. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2018;52(10):949-61.
  32. Nejati V MG. The Relationship between Impulsive and Reflective Problem Solving Behavior. Zahedan jouranl Of Research In Medical sciences. 2011;14(1):76-81[inPersian].
  33. Sansone RA WM, Sansone LA. The Self-Harm Inventory (SHI): development of a scale for identifying self-destructive behaviors and borderline personality disorder. Journal of clinical psychology. 1998;54(7):973-83.
  34. KH A. The effectiveness of group dialectical behavior therapy in reducing students' depressive symptoms. MA ThesisFerdosi Mashhad University. 2010: [in Persian].
  35. Vita A, Deste G, Barlati S, Poli R, Cacciani P, De Peri L, et al. Feasibility and effectiveness of cognitive remediation in the treatment of borderline personality disorder. Neuropsychological rehabilitation. 2018;28(3):416-28.
  36. A A. The effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation in reducing cognitive failures and Cognitive Avoidance of students with learning disorders in Kermanshah city. MAThesis in psychology, Razi University,Kermanshah. 2017.
  37. Klimesch W SP, Hanslmayr S. EEG alpha oscillations: The inhibition–timing hypothesis. Brain Res Rev. 2007;53:63–88.
  38. Tuladhar AM tHN, Schoffelen JM, Maris E,Ostenveld R, Jensen O. Parieto occipital sources account for the increase in alpha activity with working memory load. Hum Brain Mapp. 2007;28:785–92.
  39. Doppelmayr M NH, Pecherstorfer T, Fink A. An Attempt to Increase Cognitive Performance After Stroke With Neuro feedback. Biofeedback. 2007;35(4):126–30.
  40. Asbaqi M AA, Rahmanian M, Asbaqi E. Comparing Effect of Neurofeedback Training with Neurofeedback Along with Cognitive Rehabilitation on ADHD Children’s Improvement. Neuropsychology. 2016;3(6):75-88 [in persian].
  41. Boywitt C D RJ. A diffusion model analysis of task interference effects in prospective memory. Mem Cogn. 2012;40(1):70-82.
  42. JK L. Adaptive memory: Animacy, threat, and attention in freerecall. Memory & Cognition. 2019;47(3):383-94.
  43. Pérez-Martín MY G-PM, Eguíadel Rio P, Croissier-Elías C, Jiménez Sosa A. Efficacy of a short cognitive training program in patients with multiple sclerosis. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2017;13:245-52.

  Ziabakhsh M SM, Fathabadi J, Nejati V. Comparison of the effectiveness of cognitive rehabilitation method of targeted progressive matrices and Neurofeedback method in students with attention deficit disorder. Journal Of Psychological Achievement. 2020;27(1):1