مدل یابی ساختاری شدت اختلال نارسایی توجه/فز ون‌کنشی بر اساس عملکرد خانواده و تمایز یافتگی خود: نقش میانجی رضایت زناشویی مادران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادگروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: نارسایی توجه / فزون‌کنشی شایع ترین اختلال رفتاری در سنین کودکی و نوجوانی است، و حدود ۳٪ تا ۵٪ کودکان قبل از هفت سالگی به آن مبتلا می‌شوند. این عارضه بیشتر در دوران ابتدایی مدرسه برای کودکان و در هنگام بلوغ رخ می‌دهد و با افزایش سن بسیاری از افراد مبتلا بهتر می‌شوند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی رضایت زناشویی در رابطه بین عملکرد خانواده و خود تمایزیافتگی مادران با شدت اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی کودکان شهر تهران بود.
روش: در این مطالعه همبستگی، جامعه آماری را کلیه کودکان دختر بیش فعال به همراه مادران آن­ها در شهر تهران در سال 1400 تشکیل دادند. به روش نمونه­ گیری هدفمند تعداد 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از: پرسشنامه‌های عملکرد خانواده مک مستر، خود تمایزیافتگی اسکورن و اسمیت، شدت اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی کانرز، ارهاد و اسپارو و رضایت زناشویی انریچ از السون، فورنیر و دراکمن بودند. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش مدل­ یابی معادلات ساختاری انجام گرفت.    
یافته ­ها: نتایج مسیرهای مستقیم معناداری را به جز مسیر عملکرد خانواده با شدت اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی نشان داد. همچنین، مسیرهای غیرمستقیم عملکرد خانواده با شدت اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی با نقش واسطه رضایت زناشویی و نیز رابطه خود تمایزیافتگی با شدت اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی با نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی معنادار شدند.
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر شدت اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی کودکان محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural modeling of the ADHD severity based on family functioning and self-differentiation the mediating role of marital satisfaction in mothers

نویسندگان [English]

  • Sieadhossein Almaani 1
  • Parviz Asgari 2
  • Sasan Bavi 3
1 Doctoral student of psychology of exceptional children, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Attention deficit hyperactivity disorder is the most common behavioral disorder in childhood and adolescence, affecting about 3% to 5% of children below the age of seven. This complication is more common in children in early school and adolescence, and many patients enhance with age. The aim of this study was a structural model of the severity of ADHD based on family functioning and self-differentiation considering the mediating role of marital satisfaction in mothers.
Method: In this correlational study, the statistical population consisted of all female ADHD children and their mothers in Tehran in 2021. A total sample of 210 ADHD children was selected through the purposive sampling method. The study tools consisted of: Family Functioning of McMaster, Self-differentiation of Skowron and Schmitt, Conyers Severity of child’s ADHD, Erhardt & Sparrow and Enrich Marital Satisfaction Olson, Fornier & Derakman. The proposed model was evaluated using a structural equation modeling.
Results: Results showed significant direct paths except for the family functioning path to the severity of the child’s ADHD. Significant indirect pathways were found for family functioning with the severity of child’s ADHD with mediating role of marital satisfaction, and for self-differentiation with the severity of child’s ADHD with mediating role of marital satisfaction.
Conclusion: The proposed model showed an acceptable fitness to the result and an important step in recognizing the effective factors in the severity of child’s ADHD of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ADHD
  • Family Functioning
  • Self-Differentiation
  • Marital Satisfaction