اثربخشی بخشایش درمانی بر تحریک‌پذیری و خطاهای شناختی دانش آموزان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه روانشناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد یار،گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه :هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی، بخشایش درمانی بر تحریک‌پذیری و خطاهای شناختی دانش آموزان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر بود.
روش: روش تحقیق نیمه آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش ،کلیه دانش آموزان مبتلابه اختلال بی نظمی خلق اخلاگر،محدوده سنی 17-14 سال مدارس شهر بهارستان در سال1400 بودند. تعداد 35 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس و بر اساس ملاک‌های ورود به مطالعه انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش،شامل مقیاس واکنش‌پذیری عاطفی استریگرزو همکاران ، پرسشنامه خطاهای شناختی کویین ، دوزس و اوجین وین بود. آزمودنی‌های گروه آزمایشی، 15 جلسه 60دقیقه‌ای تحت مداخله بخشایش درمانی پرز قرار گرفتند و گروه کنترل، هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند . برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA)استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در میزان تحریک‌پذیری نوجوان و تحریک پذیری آنها از نظر والدین و خطاهای شناختی و مولفه های آن شامل ذهن خوانی، تفکر همه یا هیچ، نتیجه گیری احساسی، برچسب زنی، تصفیه ذهنی، تعمیم دادن بیش از حد، شخصی سازی و عبارتهای بایددار کاهش معناداری (05/0(P< داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: بنا بر یافته‌های حاصل از پژوهش، بخشایش درمانی از طریق کاهش تحریک‌پذیری و خطاهای شناختی بر دانش آموزان دارای اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر تأثیرگذار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of forgiveness therapy on Irritability and Cognitive errors of female students with disruptive mood dysregulation disorder

نویسندگان [English]

  • masoumeh sedaghat 1
  • hosein sheybani 2
  • Seyed Mosa Tabatabaee 3
  • Mahboobe Taher 4
1 Ph.d Studen، Department of psychology، Shahrood Branch، Islamic Azad University، Shahrood، Iran
2 Assistant professor، Department of psychology، Payame Noor university، Tehran، Iran
3 Assistant professor Department of cognitive sciences، factulty of psychology and educational sciences، Semnan university، Semnan، Iran
4 Assistant Professor، Department of Psychology، Shahrood Branch، Islamic Azad University، Shahrood، Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of forgiveness therapy on Irritability and Cognitive errors of female students' with disruptive mood dysregulation disorder (DMDD).
Method: The research method was semi-experimental with pre-test post-test and a control group. The statistical population of this study was all students with symptoms of disruptive mood dysregulation disorder in the age range of 14-17 years in schools of Baharestan city in year of 1400. 35 subjects were selected by available sampling method based on the inclusion criteria and randomly assigned to the experimental and control groups. The research instruments included Strringars Emotional Response Scale. Quinn, Dozis, Eugenwick Cognitive errors Questionnaire. The subjects of the experimental group received 15 sessions 60 minutes of forgiveness therapy while the control group did not receive any intervention. Data were analyzed by(MANCOVA) multivariate covariance analysis.
Results: Results: The results of data analysis showed that the experimental group compared with the control group in adolescent irritability and their irritability in terms of parents and cognitive errors and its components including mind reading, all or nothing thinking, emotional conclusion, labeling. , Mental purification, over-generalization, personalization and expressions should have a significant decrease (P <0.05).
Conclusion: According to the findings of the study, forgiveness therapy was effective in reducing students with disruptive mood dysregulation disorder by reducing irritability and cognitive errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forgiveness therapy
  • Irritability
  • Cognitive errors
  • disruptive mood dysregulation disorder