ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت (DERS-P)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

5 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: بدتنظیمی هیجانی به‌عنوان یک عامل مهم فراتشخیصی برای علت‌شناسی و درمان مشکلات روانشناختی مختلف و رفتارهای پرخطر شناسایی شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان‌های مثبت (DERS-P) در دانشجویان انجام شد.
روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه خوارزمی و دانشگاه رازی در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند که از بین آن‌ها تعداد 313 دانشجو (195زن، 118 مرد) به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس از طریق شبکه‌های مجازی شرکت کردند و به مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت (DERS-P)، مقیاس بدتنظیمی هیجانی (DERS) و فرم کوتاه پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (PWQ) پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی، آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزارهای SPSS-25 و AMOS-22 تحلیل شد.
یافته‌ها: شاخص‌های تحلیل عاملی تاییدی دلالت بر برازش مطلوب مدل سه عاملی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت داشت. روایی همگرا و واگرا نیز از طریق محاسبه‌ی همبستگی مقیاس به ترتیب با مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی تایید شد ( 05/0>P). میزان آلفای کرونباخ برای پذیرش برابر با 72/0، اهداف برابر با 84/0، تکانه برابر با 86/0 و کل مقیاس برابر با 90/0 به دست آمد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های به دست آمده می‌توان عنوان کرد که نسخه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت (DERS-P)، در ایران از ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی برخوردار است و می‌تواند ابزار قابل اعتمادی در موقعیت‌های بالینی و پژوهشی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Persian Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale‐Positive (DERS-P)

نویسندگان [English]

  • Seyed ali Kazemi rezaei 1
  • ALIREZA MORADI 2
  • Mahnaz Shahgholian 3
  • Mohammadhosein Abdollahi 4
  • Hadi Parhoon 5
1 PhD student in Psychology, Department of Psychology, Khwarazmi University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Clinical Psychology, Khwarazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Psychology, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Emotional dysregulation has been identified as an important meta-diagnostic factor for the etiology and treatment of various psychological problems and high-risk behaviors. The aim of this study was to investigate the psychometric properties of Persian version of the Difficulty in emotion regulation scale positive (DERS-P) in students.
Method: The statistical population of this study consisted of all students of Kharazmi University and Razi University in the academic year 1399-1400, of which 313 students (195 females, 118 males) They participated as a sample available through virtual networks and answered the Difficulty in Positive Emotion Regulation Scale (DERS-P), the Emotional Disorder Scale (DERS) and the Short Form of Psychological Well-Being Questionnaire (PWQ). The collected data were analyzed using confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha and Pearson correlation coefficient in SPSS-25 and AMOS-22 software.
Results: Confirmatory factor analysis indices indicated that the three-factor model fits the scale of difficulty in positive emotion regulation. Convergent and divergent validity were also confirmed by calculating the scale correlation with the scale of difficulty in emotion regulation and psychological well-being, respectively (P<0.05). The internal consistency method was used to determine the reliability of the questionnaireCronbach's alpha for accept was 0.72, goals were 0.84, impulse was 0.86 and total scale was 0.90.
Conclusion: According to the findings, it can be said that Persian Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale‐Positive (DERS-P) in Iran has good psychometric properties and can be a reliable tool in clinical and research situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric Properties
  • Difficulty in regulating positive emotion
  • Difficulty in emotion regulating
  • Psychological Well-Being