مقایسه رفتارهای خودتنظیمی، شناخت اجتماعی و سیستم های مغزی رفتاری در افراد با و بدون اختلال ملال جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه پزشکی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: ملال جنسیتی، اختلالی است که ویژگی‌های روان‌شناختی و شخصیتی را تحت‌تأثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه رفتارهای خودتنظیمی، شناخت اجتماعی و سیستم‌های مغزی رفتاری در افراد با و بدون اختلال ملال جنسیتی بود. روش: طرح این پژوهش، علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مبتلایان به ملال جنسیتی دارای پرونده در سازمان بهزیستی استان اردبیل در سال 1400 بودند. نمونه پژوهش شامل 40 فرد مبتلا به ملال جنسیتی طبق تشخیص روانپزشک و 40 فرد غیر مبتلا برمبنای مصاحبه بالینی بود که به صورت دردسترس انتخاب شدند. برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه خودتنظیمی میلربراون، آزمون ذهن خوانی از طریق چشم بارون کوهن و پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون استفاده شد. داده ها با تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها: طبق نتایج، میانگین نمرات رفتارهای خودتنظیمی، شناخت اجتماعی و سیستم فعالسازی رفتاری مبتلایان به ملال جنسیتی به طور معناداری کمتر از افراد غیر مبتلا بود اما در ابعاد سیستم های بازداری رفتاری، جنگ و گریز تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری: رفتارهای خودتنظیمی، شناخت اجتماعی و نیز سیستم فعالسازی رفتاری در آسیب شناسی مبتلایان به ملال جنسیتی نقش داشته و مداخلات روانشناختی می تواند در درمان و ارتقاء سلامت روانی آنان، موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of self-regulation behaviors, social cognition and brain / behavioral systems in people with and without gender dysphoria disorder

نویسندگان [English]

  • mohammadreza salmani kalan 1
  • Azar kiamarsi 2
1 Master of Clinical Psychology, Department of Medicine, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction: Gender dysphoria is a disorder that affects psychological and personality traits. This study aimed to compare self-regulation behaviors, social cognition, and brain behavioral systems in people with and without gender dysphoria.
Method: This research was a causal-comparative design. The statistical population of the study included all patients with gender dysphoria who had a file in Ardabil Welfare Organization in 1400. The subjects of this study included 40 patients with gender dysphoria based on a psychiatrist's diagnosis and 40 normal individuals based on clinical interviews who were selected with available sampling methods. Data were collected by using the self-regulation questionnaire, The Reading Mind in the Eyes Test, and the Gray-Wilson personality questioner. Data were analyzed by multivariate analysis of variance. Results: The mean scores of self-regulation behaviors, social cognition, and behavioral activation system in normal ones were higher than individuals with gender dysphoria. However, no significant difference was observed between the mean behavioral inhibition system and fight-flight system of patients and normal individuals.
Conclusion: self-regulation behaviors, social cognition, and behavioral activation system have a role in the pathology of people with gender dysphoria and psychological interventions can be effective in treating and promoting their mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-regulation behaviors
  • social cognition
  • brain behavioral systems
  • gender dysphoria disorder
  • تاریخ دریافت: 30 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 شهریور 1401