دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، مهر 1401