اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر ولع مصرف و انعطاف پذیری شناختی و انتزاع وابستگان به مواد افیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ولع مصرف در اعتیاد به مواد مخدر یک تظاهر رایج و به عنوان تمایل مبرم فوری و غیرقابل جبران برای تسلیم در برابر ماده می باشد. هدف از پژوهش بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر ولع مصرف انعطاف پذیری شناختی و انتزاع سوء مصرف کنندگان مواد افیونی بود.
روش: طرح نیمه آزمایشی به همراه پیش آزمون و پس‌آزمون با پیگیری 2ماهه بود. جامعه آماری شامل وابستگان به مواد افیونی بود که نمونه 30 نفر مرد که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش tDCS (15 نفر) و یک گروه شم (15 نفر) جای گرفتند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه ولع معرف لحظه‌ای مواد فرانکن و همکاران و آزمون دسته‌بندی کارت‌های ویسکانسین بود که قبل از مداخله روی دو گروه انجام شد. روش درمان tDCS شامل (10جلسه 20دقیقه ای )باشدت 2 میلی امپر بود. داده‌های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تحلیل بدست امده با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد بین آزمودنی‌های دو گروه آزمایش و شم در پس‌آزمون و پیگیری، هر سه مولفه ولع مصرف و همچنین نمرات مولفه های آزمون ویسکانسین تفاوت معناداری وجود دارد. (P< 0/001).
نتیجه گیری: tDCS تلویحات مهمی در زمینه کاهش سطح ولع مصرف و بهبود انعطاف پذیری شناختی اجرایی در افراد وابسته به مواد افیونی داشته و به عنوان روش درمانی موثر جهت استفاده درمانگران اعتیاد در کلینیک‌های درمانی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Cravings, Cognitive Flexibility, and Abstraction for Opioid Addicts

نویسندگان [English]

 • Mohammad Oraki 1
 • Masoumeh Arianipour 2
 • Mahdieh Rahmanian 3
1 Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Craving drug abuse is a common manifestation of the urgent and irrecoverable desire against substance abuse. The present study aimed to investigate the effectiveness of transcranial direct current stimulation (tDCS) on cravings, cognitive flexibility, and abstraction of opiate abusers.
Method: The research method was semi-experimental with pretest-posttest and a 2-month follow-up design. The statistical population consisted of opiate addicts, and 30 men selected through the convenience sampling method were assigned into experimental (tDCS) and sham groups (15 people per group). The tools used in this research were the Franken et al.'s instant craving questionnaire and the Wisconsin Card Sorting Test that were performed on two groups before the intervention. The tDCS intervention method included 10 sessions of 20 minutes with an intensity of 2 milliamps. The obtained data were analyzed using multivariate analysis of covariance.
Results: The results obtained using covariance analysis showed a significant difference between the experimental and sham groups in the post-test and follow-up in all three components of the cravings and the scores of the components of the Wisconsin test (P<0.001).
Conclusion: TDCS has essential implications in reducing cravings and improving executive cognitive flexibility in addict to opiate and is recommended as an effective treatment method for addiction therapists in treatment clinics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transcranial Direct Current Stimulation
 • tDCS
 • Craving
 • Cognitive Flexibility and abstraction
 • Addiction
 • تاریخ دریافت: 18 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1401