بررسی روابط ساختاری اضطراب امتحان بر پایه خودپنداره تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی روابط ساختاری اضطراب امتحان بر پایه خودپنداره تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که تعداد 456 نفر به روش نمونه‏گیری در دسترس و آنلاین انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. ابزارها شامل سیاهه اضطراب امتحان، سیاهه خودپنداره تحصیلی، فرم کوتاه پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی بود. داده‌های پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری توسط نرم‌افزارهای SPSS نسخه 24 و AMOS بررسی شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که خودپنداره تحصیلی و راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان، رابطه‌ مستقیم و معنادار با اضطراب امتحان دارند(05/0p<). همچنین، تنظیم شناختی هیجان سازش نایافته نیز نقش میانجی در رابطه بین و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دارد(05/0p<). نتیجه‏گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش خودپنداره تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازش نایافته دانش‏آموزان می‏تواند بر اضطراب امتحان آنان اثرگذار باشد. لذا پیشنهاد می‏شود مداخلات مبتنی بر خودپنداره تحصیلی و مداخلات مبتنی بر تنظیم شناختی هیجان در درمان اضطراب امتحان دانش‏آموزان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Equation Modeling of Test Anxiety based on Academic Self-Concept with Emphasis on mediating role of Maladaptive Cognitive Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • sajad Eslamiayan 1
  • Robabeh Nouri Ghasemabadi 2
  • Jafar Hasani 3
1 Master student of Psychology, Department of Clinical Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, University of Kharazmi, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Clinical Psychology, University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was structural equation modeling of test anxiety based on academic self-concept with emphasis on mediating role of maladaptive cognitive emotion regulation. Method: The method of this study was descriptive -correlational. The whole secondary school students in Tehran city in academic year 1399-1400 were constituted the statistical population of this study. 456 people from this statistical population were selected randomly by online and convenience sampling and participated in this study. The instruments were test anxiety inventory, school self-concept inventory and cognitive emotion regulation questionnaire. Data were evaluated and analyzed with the use of Pearson’s correlation and Structural Equation Model (SEM) by SPSS-24 and AMOS. Results: Results showed that academic self-concept and maladaptive cognitive emotion regulation have significant direct relations with test anxiety in students (p<0.05). Also, maladaptive emotion regulation mediate the relationship between academic self-concept with test anxiety in students (p<0.05). Conclusion: To the result, focusing on the academic self-concept and maladaptive cognitive regulation emotion can play on important role in student test anxiety. More interventions based on academic self-concept and cognitive emotion regulation-based interventions in treatment for pathological test anxiety are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maladaptive cognitive emotion regulation strategies
  • academic self-concept
  • test anxiety
  • تاریخ دریافت: 05 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 شهریور 1401