اثربخشی آموزش ذهنی سازی بر ظرفیت ذهنی سازی و رضایت زناشویی در متاهلین ایرانی ناراضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر ذهنی‌سازی بر ارتقاء ظرفیت ذهنی‌سازی و رضایت زناشویی در افراد متاهل ناراضی ایرانی بود.
روش: پژوهش حاضر در چارچوب طرح‌های آزمایشی تک موردی قرار می‌گیرد. شرکت‌کنندگان در این مطالعه 3 فرد متاهل و دانشجو دانشگاه تربیت مدرس بودند. هر سه شرکت‌کننده دوره آموزش مبتنی بر ذهنی‌سازی را در طول 12 جلسه 1ساعت و 30دقیقه‌ای سپری کردند. هر یک از شرکت کننده‌ها 9 مرتبه (سه مرتبه خط پایه، پنج مرتبه طی آموزش و یک دوره پیگیری یک ماهه) به وسیله‌ی مقیاس-های ذهنی‌سازی، رضایت زناشویی و کارکردتاملی ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل دیداری درون و برون موقعیتی داده-ها استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد آموزش مبتنی بر ذهنی‌سازی بر ارتقاءظرفیت ذهنی‌سازی با ضریب تاثیر 36/0 و سطح معناداری (05/0 P<) و بر رضایت زناشویی با ضریب تاثیر 85/0 و سطح معناداری (05/0 P<) مؤثر است.
بحث و نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت بسیاری از تعارض‌های ارتباطی زوجین ، ناشی از نقص در ظرفیت ذهنی‌سازی و هشیارسازی زوجین در جریان آموزش در کاهش این تعارض‌ها بسیار مؤثر است. نتایج پژوهش حاضر بر استفاده از آموزش‌های روانشناختی ذهنی‌سازی در الگوهای ارتباطی متاهلین ناراضی ایرانی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mentalizing training on mentalizing capacity and marital satisfaction in unsatisfied Iranian married couples

نویسندگان [English]

  • samira gohari 1
  • kazem Rasoulzadeh Tabatabaie 2
  • saeed ghanbari 3
1 PhD student in psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: This study aimed to investigate the effect of education on mentalization on the promotion of mentalization capacity and marital satisfaction due to dissatisfied Iranian married people.

Method: This study was part of a one-case experimental design. Participants in this study were three married students of Tarbiat Modares University. All participants completed a mentalization-based training course after 12 sessions lasting 1 hour and 30 minutes. Each participant was assessed nine times (three baseline times, five times during training, and one month follow-up period) by the scales of mentalization, marital satisfaction, and Clinical interview. Visual analysis for the inside and outside of the situation was used for data evaluation.

Results:. Findings showed that mentalization-based education on the promotion of mentalization capacity with an impact factor of 0.36 and a significant level (P <0.05) and on marital satisfaction with an impact factor of 0.85 and a significant level ( P <0.05).
Discussion and Conclusion: It can be assured that many of the couples' communication conflicts, due to the lack of mental capacity and their awareness during training, are highly effective in reducing these conflicts. The results of the present study emphasize the use of psychological training of mentalization in communication patterns of dissatisfied Iranian married people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mentalization-Based Education
  • Mentalization
  • Marital Satisfaction
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 شهریور 1401