ﺑﺮرﺳﯽ ویژگی های روانسنجی ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺨﺼﯿت نمایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم‌انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس شخصیت نمایشی شامل همسانی درونی، پایایی باز آزمایی، روایی واگرا و روایی همگرا درفرهنگ و جامعه ایرانی بود. به همین منظور ابتدا سوالات این مقیاس به فارسی ترجمه شد و سپس از طریق ترجمه مجدد سوالات از فارسی به انگلیسی و مقایسه آن با متن اصلی از صحت ترجمه اطمینان حاصل شد. این مطالعه از نوع پژوهش‌های توصیفی است و جامعه مورد مطالعه، شامل 350 نفر(231 زن-119مرد) بزرگسال استان یزد با حداقل تحصیلات دیپلم در محدوده سنی 17 تا 58 بودند، که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد، مقیاس پذیرش جراحی زیبایی (ACSS-15) و مقیاس نمایشی در فرم کوتاه (MMPI-2) را تکمیل کنند. پایایی بازآزمایی (63/0 R=) و همسانی درونی (83/0P=) مقیاس شخصیت نمایشی در حد رضایت بخش مورد تایید قرار گرفت. روایی همگرا و واگرا از طریق محاسبه ضرایب همبستگی بررسی شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین مقیاس نمایشی و پذیرش جراحی زیبایی، همبستگی مثبت معنا دار وجود دارد (27/0R=) و همچنین بین مقیاس نمایشی و خرده ازمون MMPI-2 رابطه مثبت معنی دار(53/0R=) وجود دارد. این نتایج داشتن روایی همگرا و واگرای مقیاس شخصیت نمایش را تایید می‌کند. بر اساس نتایج این پژوهش مقیاس شخصیت نمایشی برای سنجش این سازه با توجه به فرهنگ متفاوت ایران در نمونه های ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine psychometric properties of brief histrionic personality scale

نویسندگان [English]

  • Azra Mohammadpanah Ardekan
  • Azadeh Choobforoushzadeh
Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of the histrionic personality scale including internal consistency, Test- retest reliability, divergent validity and convergent validity in in Iranian culture and society. Method: For this purpose, the questions of this scale were first translated into Farsi, and then by re-translating the questions from Farsi to English and comparing it with the original text, the accuracy of the translation was ensured. This study is descriptive research, and the studied population included 350 adults (231 women - 119 men) of Yazd province with at least a diploma education in the age range of 17 to 58, who were selected by available sampling method. Participants were asked to complete the Cosmetic Surgery Acceptance Scale (ACSS-15) and the Short Form Demonstration Scale (MMPI2). Results: The test-retest reliability (R=0.63) and internal consistency (P=0.83) of the personality scale were satisfactory. Convergent and divergent validity were assessed by calculating the correlation coefficients. Pearson correlation coefficient showed that there was a significant positive correlation between presentation scale and cosmetic surgery acceptance (R=0.27) and also there was a significant positive relationship between presentation scale and MMPI2 subscale (R=0.53). These results confirm the convergent and divergent validity of the histrionic personality scale. Conclusion: Based on the results of this research, the histrionic personality scale to measure this construct has sufficient reliability and validity in Iranian samples considering the different culture of Iran, and can be used in related research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The brief histrionic personality scale
  • validity
  • reliability
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1401