اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی: مطالعه موردی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی در بین مراجعه‌کنندگان با تشخیص اختلال وحشتزدگی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین شهر تهران در سال 89 بود.
روش: از بین جامعه مورد نظر 1 نفر بر اساس نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد و با پرسشنامه‌های اضطراب بک، سیاهه نشانه شناسی مختصر و مصاحبه‌ی بالینی ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر یک طرح مطالعه تک موردی به صورت خط پایه چندگانه است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل نموداری و ترسیمی استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش شدت علائم وحشتزدگی تأثیر مثبت دارد و درصد بهبودی برای بیمار به میزان 4/72 درصد به دست آمد و این اثرات در دوره‌ پیگیری هم تا میزان زیادی باقی می‌ماند.
نتیجه‌گیری: درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علائم اختلال وحشتزدگی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Panic Disorder

نویسندگان [English]

  • Faramarz Sohrabi 1
  • Soleiman Jaafarifard 1
  • Salman Zarei 2
  • Hosein Eskandari 1
چکیده [English]

Introduction: The aim of present study was to examine the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on panic disorder.
Method: One patient with a history of panic attacks that enrolled for outpatient psychiatric treatment in the waiting list of a hospital was selected via convenience sampling. Research design was conducted as a case study with a multiple baseline design. Data were collected using Structured Clinical Interview for Diagnosis (SCID), Beck Depressive Inventory (BDI) and Brief Symptom Inventory (BSI). Session by session in baseline, treatment and follow up stages, scores were obtained and compared together by percentage improvement and graph presentations.
Results: The result of this study showed that mindfulness-based cognitive therapy has a positive effect on panic disorder and improvement percentage for patient was obtained 72/4, and this effect remained during follow up stages.
Conclusion: Mindfulness-based cognitive therapy is an effective therapy for reducing of panic symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Panic Disorder
  • Mindfulness
  • Cognitive Therapy
  • Case Study