مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مؤلفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی

نویسندگان

1 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیل، اردبیل، ایران

4 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مولفه های کیفیت زندگی بیماران مبتلا به وسواس بود.

روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل همه بیماران مبتلا به وسواس بالای 18 سال بود که در سال 1393 به مراکز مشاوره خصوصی و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی شهرستان رشت مراجعه کردند. از میان مراجعه کنندگان به این مراکز 45 بیمار مبتلا به وسواس انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از گروه های آزمایشی یا کنترل قرار گرفتند. گروه های آزمایشی هشت جلسه درمان 45 دقیقه ای دریافت نمودند. برای جمع آوری داده­ها از مقیاس شدت وسواس فکری و عملی ییل-براون و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد.

یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد بین سه گروه در نمرات پس آزمون کیفیت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی تفاوت معنی داری وجود داشت (01/0≥P).  نتایج آزمون توکی نشان داد که در همه مولفه های کیفیت زندگی میانگین نمرات «گروه درمان تعهد و پذیرش از گروه درمان مواجهه و بازداری از پاسخ» و «میانگین هر دو گروه درمانی از گروه کنترل» به طور معناداری بیشتر بود (05/0P≤).

نتیجه گیری: بر حسب نتایج حاصل از این پژوهش درمان تعهد و پذیرش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به وسواس را بیشتر افزایش داد. بنابراین متخصصان بهداشت روانی می­توانند از این درمان جهت ارتقا کیفیت زندگی بیماران استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appraisal of Effectiveness and Comparison of Exposure and Response Prevention Therapy and Acceptance and Commitment Therapy (ACT)-Based Training on Improving of Obsessive and Compulsive Disorder Patients' Components of Life Quality

نویسندگان [English]

  • M. Narimani, 1
  • M. Maleki-Pirbazari, 2
  • N Mikaeili, 3
  • A Abolghasemi, . 4
چکیده [English]

Introduction: This study aimed to appraisal of effectiveness and comparison of exposure and response prevention therapy and acceptance and commitment therapy (ACT)-based training on improving of obsessive and compulsive disorder patients' components of life quality.

Method: This study was quasi-experimental with pretest- posttest and control group. The statistical population included all obsessive and compulsive disorder patients aged over 18 years old who referred to private counseling centers and urban and rural health centers in Rasht in 2014. 45 patients with obsessive and compulsive disorder were selected from those who referred these centers and were divided into the experimental groups and the control group randomly. The experimental groups received eight sessions of 45-minutes. Yale-Brown Obsessive and Compulsive Scale and brief form of World Health Organization quality of life assessment were used to collect data.

Results:The results of multiple analysis of covariance indicated that there was a significant difference among three groups in posttest scores of physical, psychological, social and environmental quality (P ≤ 0.01). The Results of Tuky test showed that the mean score for acceptance and commitment therapy (ACT)-based training was significantly more than the mean score for exposure and response prevention in all components. Likewise, the mean score of both experimental groups were significantly more than the mean score of the control group (P ≤ 0.05).

Conclusion: According to the results of this study, acceptance and commitment therapy (ACT)-based training more increased in quality of life. Thus, mental health experts can use this therapy for increasing patients' quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy (ACT)-based training
  • exposure and response prevention
  • obsessive and compulsive disorder
  • Quality of life