اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه باورهای وسواسی: نسخه کودک و نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: وسواس در کودکان و نوجوانان، علی‌رغم داشتن سیری بسیار ناتوان‌کننده، همواره مورد بی‌توجهی قرار‌گرفته است. در‌واقع، ماهیت مرموز و پنهان این اختلال است که در تعامل با فرایند رشد٬ تابلویی پیچیده ترسیم کرده است که پی‌آمد آن بالطبع درمان دشوار این اختلال است.هدف پژوهش حاضراعتباریابی و پایایی­سنجی پرسشنامه باورهای وسواسی کودک و نوجوان بود.
روش: بدین منظور 324 نفر دانش‌آموزان شهر اصفهان و 15 نفر نوجوان مبتلا به وسواس فکری-عملی 17-14 سال مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته‌ها: تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس چهار عامل را برای پرسشنامه باورهای وسواسی  نوجوان استخراج نمود که به ترتیب عبارتند از: اهمیت/کنترل افکار، کمال‌گرایی/یقین، مسئولیت‌پذیری، برآورد تهدید. نتایج همبستگی بالا پرسشنامه وسواس مادزلی با پرسشنامه پرسشنامه باورهای وسواسی نوجوان و همبستگی متوسط مقیاس ییل- براون با پرسشنامه باورهای وسواسی نوجوان را نشان داد. همبستگی متوسط بین پرسشنامه‌های اضطراب و افسردگی با پرسشنامه باورهای وسواسی نوجوان دیده شد. ضریب پایایی بازآزمایی در فاصله دو هفته برای کل پرسشنامه 67/0 و آلفای کرونباخ 81/0 به دست‌آمد. نتایج آزمون t مستقل، نشان داد که بین میانگین نمرات جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج t جهت بررسی تفاوت میانگین نمرات دو گروه بالینی و عادی نشان‌دهنده تفاوت معنادار بین دو گروه بود.
نتیجه‌گیری: همبستگی بالای این چهار عامل نشان‌دهنده‌ی همگرایی این عوامل است که هدف سنجش آزمون پرسشنامه باورهای وسواسی  نوجوان را تأمین می‌کند. بنابراین می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که میان باورها و علائم وسواسی می‌تواند ارتباط محکمی وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability and Validitymeasurement of the Obsessive Beliefs Questionnaire: child and adolescent version

نویسندگان [English]

  • A Shojaei, 1
  • R Yousefi, 2
  • Gholamreza Chalabianioo 3
1 Shahid madani university
چکیده [English]

Introduction:The aim of the present research was to study the factorial structure, reliability andvalidity of Obsessive Beliefs Questionnaire – child version (OBQ-CV) in a group of adolescents in Isfahan City.
Method: The sample included 324 none clinical student of Isfahan City which selected randomly and a sample of 15 obsessive compulsive patients aged 14-17 were also filled the questionnaire afterwards. Exploratory factor analyses identified four factors including: 1- Importance/Control of Thoughts, 2-Perfectionism/Certainty, 3-Responsibility and 4- Threat Estimation. Concurrent validity of the OBQ-CV has been studied through correlational analysis with the Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale and MOCI.
Results: The results revealedpositive correlations among the OBQ-CV and CY-BOCS, OBQ-CV and MOCI. Also this version showed substantial divergent validity with depression and anxiety measures. Test-retest reliability coefficient of the questionnaire arrived to0/673in two weeks, internal consistency (Cronbach’sAlpha) of 0/81.About possible differences among male and female groupsno significant t-Test measure was found. No significant difference observed for age groupsas well. Instead study ofthe clinical/ nonclinical groupsindicated significant difference between this groups.
Conclusion:The correlation between these four factors indicates appropriate conformity for the OBQ-CV questionnaire and meets the aims of the questionnaire for adolescents. Also it could beconcluded that there are strong link between obsessive-compulsive beliefs and OCD symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factorial structure
  • Reliability
  • Validity
  • The Obsessive Beliefs Questionnaire – child version(OBQ-CV)
1- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorderes (5th ed). Washington DC: American Psychiatric Association. 2013; 235-64.
2- Maroofi M, Kianvash F, Farshidnezhad A, and Maroofi M. OCD in children and adults, Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences and Health Services. 2012; 18-21.
3- Latifi Z, Amini Sh. Treatment of pediatric anxiety disorders (anxiety, fear, obsession), Isfahan: Jahad Daneshgahi. 2012; 57-87.
4- Dsylva P, Rachman S. Facts about Obsessive Compulsive Disorder (translated by R. Shapourian). Tehran: Roshd. 2010; 31-52.
5- Shams G, Milosevic I. A comparative study of obsessive beliefs in obsessive-compulsive disorder, anxiety disorder patients and a normal group. Acta Medica Iran. 2015; 53(5): 301-10.
6- TaUis F. Obsessive compulsive disorder: A cognitive and neuropsychological perspective: New York: Wiley. 1995.
7- Shams G, Karamqadyry N, Ismaili Trkanbory Y, Rahiminezhad F, Ebrahimkhany N. . Obsessive beliefs in OCD patients compared with controls and other anxiety disorders. Recently in Cognitive Sciences. 2007; 2: 53-65.
8- Moulding R, Kyrios M. Anxiety disorders and control related beliefs: The exemplar of obsessive–compulsive disorder (OCD). Clinical Psychology Review. 2006; 26(5): 573-83.
9- Freeston M. H, Rhéaume J, Ladouceur R. Correcting faulty appraisals of obsessional thoughts. Behaviour Research and Therapy. 1996; 34(5-6): 433-46.
10- Van Oppen P, De Haan E, Van Balkom A. J. L. M, Spinhoven P, Hoogduin K, Van Dyck R. Cognitive therapy and exposure in vivo in the treatment of obsessive compulsive disorder. Behaviour research and therapy. 1995; 33(4): 379-90.
11- Sookman D, Pinard G, Beauchemin N. Multidimensional schematic restructuring treatment for obsessions: Theory and practice. Journal of Cognitive psychotherapy. 1994; 8(3): 175-94.
12- Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. Psychometric validation of the obsessive beliefs questionnaire and the interpretation of intrusions inventory: Part I. Behaviour Research and Therapy. 2003; 41(8): 863-78.
13- Shams G, Karamqadyry N, Ismaili Trkanbory Y, Ebrahimkhany N. Validity and reliability of the Persian version of the Obsessive Beliefs Questionnaire -44. Recently in Cognitive Sciences. 2005; 1(2): 23-36.
14- Salkovskis P. M, Shafran R, Rachman S, Freeston M. Multiple pathways to inflated responsibility beliefs in obsessional problems: Possible origins and implications for therapy and research. Behaviour Research and Therapy. 1999; 37(11): 1055-72.
15- Riso Lftt, Peter L, Stein Dan J, Young J. A, editors. Cognitive schemas and core beliefs in psychological problems (guide professionals and clinical practitioners) (translated by Yaghoobi, Yousefi, Qrbanlypvr). Tabriz: Tabriz University Press. 2012.
16- Wolters LH, Hogendoorn SM, Koolstra T, Vervoort L, Boer F, Prins PJ, et al. Psychometric properties of a Dutch version of the Obsessive Beliefs Questionnaire—Child Version (OBQ-CV). Journal of anxiety disorders. 2011; 25(5): 714-21
17- Mohammadi K, Borjali A, Eskandari H, Delaware A. Clinical efficacy of Children's Depression Inventory. Journal of Clinical Psychology. 2011; 1(5): 1-9.
18- Woody SR, Steketee G, Chambless DL. Reliability and validity of the Yale-Brown obsessive-compulsive scale. Behaviour Research and Therapy. 1995; 33(5): 597-605..
19- Tek C, Uluǧ B, Rezaki BG, Tanriverdi N, Mercan S, Demir B, et al. Yale‐Brown Obsessive Compulsive Scale and US National Institute of Mental Health Global Obsessive Compulsive Scale in Turkish: reliability and validity. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1995; 91(6): 410-3
20- Halvaiepour Z, Nosratabadi M. External criticism by parents and obsessive beliefs in adolescents: mediating role of beliefs associated with inflated responsibility. Global journal of health science. 2016; 8(5): 125.
21- Taghavi MR. Normalization of Children's Manifest Anxiety Scale for students with different levels of education in Shiraz. Journal of Humanities and Social Sciences. 2006; 4(17): 179-88.
22- Hodgson RJ, Rachman S. Obsessional-compulsive complaints. Behaviour research and therapy. 1977; 15(5): 389-95.
23- Ragerzi Esfahani S, Motaghipoor Y, Kamkari K, Zhyraldyn A.R, Janbzrgy, M.  Scale reliability and validity of the Persian version of obsessive- compulsive Yale- Brown. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2012; 17: 297-303.
24- Woods CM, Tolin DF, Abramowitz JS. Dimensionality of the obsessive beliefs
 
 questionnaire (OBQ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 2004; 26(2): 113-25.
25- Myers SG, Fisher PL, Wells A. Belief domains of the Obsessive Beliefs Questionnaire-44 (OBQ-44) and their specific relationship with obsessive–compulsive symptoms. Journal of Anxiety Disorders. 2008; 22(3): 475-84.
26- Shams G, Sadeghi M. New achievement in cognitive aspects of OCD. Persian Journal of Cognitive Sciences. 2006; 22(71-85).
27- Abolqasemi A, Narimani M. psychological tests. Ardebil: Baq Rizwan. 2007.
28- Frost RO, Steketee G. Cognitive approaches to obsessions and compulsions: Theory, assessment, and treatment. Oxford: Elsevier. 2002.
29- Ferrari JR. Perfectionism cognitions with nonclinical and clinical samples. Journal of Social Behavior & Personality. 1995; 10: 143-56.
30- Julien D, O'Connor KP, Aardema F. Intrusive thoughts, obsessions, and appraisals in obsessive–compulsive disorder: A critical review. Clinical Psychology Review. 2007; 27(3): 366-83.