تحلیل مضامین ابعاد سلامت روان متأثر از همه‌گیری ویروس کرونا: پژوهشی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 استاد گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: همه‌گیر بودن بیماری کووید 19 در کل کشورهای جهان، سلامت روان‌شناختی و جسمی افراد جوامع را به خطر انداخته است و به دلیل ماهیت مرموز، غیرقابل کنترل، پیش بینی ناپذیری، وسریع انتشار بودن زمینه را برای گسترش مشکلات روان‌شناختی در بعد سلامت روانی افراد فراهم آورده است. هدف از این پژوهش تحلیل تجارب زیسته افراد در بعد سلامت روان در دوران همه‌گیری بیماری کرونا بود.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش‌شناسی کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. تعداد 31 نفر از افرادی که به بیماری کووید 19 مبتلا نشده بودند، به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری اطلاعات انتخاب شد. اطلاعات حاصل از پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری و پس از پیاده سازی، جهت تحلیل این اطلاعات از روش تحلیل مضمون استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها در 7 مضمون اصلی (فاجعه روانی، استرس، اضطراب، خلق افسرده، خلق تحریک پذیر، وسواس، گرفتار شدن در تعارض) و 27 مضمون فرعی استخراج و طبقه‌بندی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شیوع بیماری کووید 19 تمامی ابعاد سلامت روان افراد را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و اثرات جدی آن بر ابعاد مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و شغلی و فرهنگی مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the themes of mental health dimensions affected by the Corona virus epidemic: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • mohamad asgari 1
  • asgar choobdari 2
  • ahmad Borjali 3
1 Associate Professor, Department of Measurement and Assessment, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Clinical Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The prevalence of Covid 19 disease in all countries of the world has endangered the psychological and physical health of individuals. This situation due to mysterious, uncontrollable, unpredictable, and rapidly spreading nature, it has spread to psychological problems in the mental health dimension of individuals. Provided. The purpose of this study was to Analysis of people's lived experiences of CoronaVirus epidemic on the mental health.
Method: This research was applied in terms of purpose and phenomenological in terms of qualitative methodology. Thirty-one people who did not have Covid 19 disease were selected as the sample by purposive sampling method until the theoretical saturation of information. The data obtained from the research were collected using semi-structured interviews and after implementation, content analysis method was used to analyze this information.
Results: The findings of the interviews were extracted and categorized into 7 main themes (psychological disaster, stress, anxiety, depressed mood, irritable mood, obsession, conflict) and 27 sub-themes.
Conclusion: The results of this study showed that the prevalence of Covid 19 disease strongly affects all aspects of mental health and its serious effects on various aspects of personal, family, social, economic, occupational and cultural life are evident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experiences
  • CoronaVirus epidemic (Covid 19)
  • Mental Health

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 21 دی 1399