نویسنده = �������� �������� ������������������
بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مدیریت استرس بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به آلوپسی آرئاتا

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-9

10.22075/jcp.2017.1976

دهقانی فهیمه؛ نشاط دوست حمیدطاهر؛ مولوی حسین؛ نیل فروش زاده محمدعلی