نویسنده = �������� �������� ���������������� ����������������
مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی و کودکان بهنجار

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 37-50

10.22075/jcp.2017.1979

مشهدی علی؛ رسول زاده طباطبایی سیدکاظم؛ آزادفلاح پرویز؛ سلطانی فر عاطفه