نویسنده = ������������ ��������������
خودمدیریتی دیابت: همبسته‌های اجتماعی، جمعیت‌ شناختی و بیماری

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 43-57

10.22075/jcp.2017.1986

اسحق رحیمیان بوگر؛ محمدعلی بشارت؛ محمدرضا مهاجری تهرانی؛ سیاوش طالع پسند