نویسنده = رخساره یکه یزدان دوست
بررسی مقدماتی کارایی راهنمای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT))

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 35-45

10.22075/jcp.2017.1995

مریم حناساب زاده اصفهانی؛ رخساره یکه یزدان دوست؛ ینفشه غرایی؛ علی اصغر نژاد فرید