نویسنده = رعیت معینی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نظریه ذهن و کنش های اجرایی در بیماران وسواسی -جبری، اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 29-40

10.22075/jcp.2017.2161

فاطمه رعیت معینی؛ حسین حسن آبادی؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف