نویسنده = Saneei�� H
کنترل شخصی ادراک شده و افسردگی پس از سکته قلبی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388

10.22075/jcp.2017.1974

باقریان سرارودی رضا؛ R Bagherian؛ بهرامی احسان هادی؛ H Bahrami- Ehsan؛ گیلانی بیژن؛ B Guilani؛ صانعی حمید؛ H Saneei